Odobrenje boravka u Hrvatskoj

Stranac koji u RH namjerava boraviti dulje od 90 dana (rad, studiranje, školovanje, spajanje obitelji, ili drugi opravdani razlog) treba podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za prvi privremeni boravak.

Zahtjev se podnosi osobno, na propisanom obrascu, a prilažu se isprave u izvorniku ili ovjerenoj preslici. Strane isprave moraju biti i u ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik, a ako je potrebno i odgovarajuće nadovjerene.

Ukrajinske isprave (osim dokaza o zdravstvenom osiguranju) da bi se priznale u pravnom prometu u RH, moraju biti ovjerene pečatom Apostille.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za prvi privremeni boravak podnosi se u Konzularnom odjelu Veleposlanstva prema unaprijed dogovorenom terminu. Potrebno je priložiti:

1. ispunjeni obrazac zahtjeva

2. jednu fotografiju veličine 3,5x4,5 cm

3. valjanu putnu ispravu

4. dokaz o svrsi boravka (vjenčani list,izvod iz matice rođenih, dokaz o statusu učenika ili studenta, radnu dozvolu, ili dr.)

5. dokaz o osiguranim sredstvima za uzdržavanje (potvrda poslodavca o visini plaće, ili dr.)

6. dokaz o zdravstvenom osiguranju

7. potvrdu o uplaćenoj konzularnoj pristojbi u iznosu 423,76 HRK-a (za odobrenje privremenog boravka) ili 635,64 HRK-a (dozvola za boravak i rad)