Državljanstvo

Osoba koja nema hrvatsko državljanstvo (stranac) može predati zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva te steći hrvatsko državljanstvo ako ispunjava pretpostavke propisane Zakon o hrvatskom državljanstvu „Narodne novine“, broj: 53/91, 70/91, 28/92, 113/93- Odluka USRH, 4/94, 130/11, 110/15 i 102/19).

Zahtjev za upis djece u hrvatsko državljanstvo, za stjecanje, utvrđivanje ili otpust iz hrvatskog državljanstva, koji se u skladu sa Zakonom može podnijeti u inozemstvu, stranci s prebivalištem u Bosni i Hercegovini mogu predati putem diplomatske misije ili konzularnog ureda Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini.

(https://mvep.gov.hr/diplomatske-misije-i-konzularni-uredi/veleposlanstva-rh-u-svijetu/22966bosna-i-hercegovina-sarajevo,12.html#p )

I. Dokumenti potrebni za podnošenje zahtjeva za primitak u hrvatsko državljanstvo temeljem članka 16. Zakona (pripadnost hrvatskom narodu)

Uz popunjeni obrazac zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva (Obrazac 1), prilaže se:

 1. Pripadnici hrvatskog naroda trebaju priložiti isprave kojima dokazuju osobno nacionalno izjašnjavanje u pravnom prometu i to: ovjerena preslika radne knjižice, školske svjedodžbe osnovne i srednje škole, ovjerena preslika matične knjige učenika osnovne i srednje škole, indeks, ovjerena preslika prijavnog lista za upis na fakultet i prijavnog lista za upis semestra, ovjerena preslika zapisnika o prijavi namjere sklapanja braka, ovjerena preslika prijave činjenice rođenja djece, rodni list i vjenčani list starijeg datuma, vojna knjižica, ovjerena preslika jediničnog vojnog karton, ovjerena preslika zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice, ovjerena preslika zahtjeva za izdavanje radne knjižice, dokaz o aktivnom sudjelovanju u hrvatskim kulturnim, znanstvenim i sportskim udrugama itd. 

Također je potrebno dostaviti i javne isprave roditelja kojima se dokazuje njihova pripadnost hrvatskom narodu.

Iznimno, dokaze o pripadnosti hrvatskom narode ne mora priložiti osoba za čije je roditelje nesporno utvrđena pripadnost hrvatskom narodu.

 1. Životopis - detaljnije opisati objektivno iskazivanje pripadnosti hrvatskom narodu i način promicanja interesa hrvatskog naroda, odnos prema pravnom poretku Republike Hrvatske i njezinoj kulturi i običajima, sudjelovanje u hrvatskim udrugama i društvima, uz prilaganje odgovarajućih dokaza itd.,
 2. Izvadak iz matice rođenih - izvornik (ne stariji od 6 mjeseci),
 3. Uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine - izvornik (ne stariji od 6 mjeseci),
 4. Izvadak iz matice vjenčanih - izvornik (ne stariji od 6 mjeseci) – za osobe u braku,
 5. Uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog ministarstva unutarnjih poslova - izvornik (ne stariji od 6 mjeseci) i države u kojoj osoba ima boravak u izvorniku ili propisno ovjerenoj preslici s prijevodom na hrvatski jezik ne starijeg datuma od 6 mjeseci,
 6. Ovjerena preslika važeće identifikacijske isprave (osobna iskaznica BiH ili putna isprava) s jasno vidljivom fotografijom nositelja isprave.
 7. Ako su zahtjevom roditelja obuhvaćena i maloljetna djeca popunjava se obrazac 2 zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva i potrebno je priložiti detaljniju pisanu izjavu u kojoj će biti navedene okolnosti života djeteta (primjerice živi li s roditeljima u zajedničkom kućanstvu, pohađa li vrtić ili školu, izvanškolske aktivnosti i sl.), izvadak iz matice rođenih, ne stariji od 6 mjeseci, dokaz o državljanskom statusu djeteta i oba roditelja (uvjerenje o državljanstvu, ovjerena preslika važeće putne isprave odnosno osobne iskaznice), suglasnost drugog roditelja. Djeca starija od 14 godina života moraju dati pisanu suglasnost za podnošenje zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva.

Konzularna pristojba u iznosu od 198,00 KM plaća se gotovinom u banci ili pošti putem uplatnice koja se dobije prilikom predaje zahtjeva.

Zahtjev se predaje osobno u uredovno vrijeme Konzularnog odjela za strankama.

Napomena:

Navedene isprave pod brojem 1. trebaju biti priložene u originalu ili ovjerenoj preslici.

Dokumenti izdani od nadležnih tijela u Bosni i Hercegovini, Republika Srpska, moraju biti ovjereni pečatom koji sadrži i naziv države – Bosna i Hercegovina.

II. Dokumenti potrebni za podnošenje zahtjeva za primitak u hrvatsko državljanstvo maloljetne djece, koja su rođena prije primitka roditelja u državljanstvo Republike Hrvatske

Uz popunjeni obrazac zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva (Obrazac 3), prilaže se:

 1. Životopis roditelja - detaljnije opisati objektivno iskazivanje pripadnosti hrvatskom narodu i način promicanja interesa hrvatskog naroda, odnos prema pravnom poretku Republike Hrvatske i njezinoj kulturi i običajima, sudjelovanje u hrvatskim udrugama i društvima, uz prilaganje odgovarajućih dokaza itd.,
 2. Izvadak iz matice rođenih djeteta- izvornik (ne stariji od 6 mjeseci),
 3. Uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine djeteta- izvornik (ne stariji od 6 mjeseci),
 4. Izvadak iz matice vjenčanih roditelja (ukoliko su u braku),
 5. Domovnica ili rješenje o primitku u hrvatsko državljanstvo roditelja,
 6. Uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine drugog roditelja,
 7. Pisana suglasnost drugog roditelja da maloljetno dijete stekne hrvatsko državljanstvo
 8. Ovjerena preslika važeće identifikacijske isprave roditelja (osobna iskaznica ili putna isprava BiH) s jasno vidljivom fotografijom nositelja isprave.
 9. Djeca starija od 14 godina života moraju dati pisanu suglasnost za podnošenje zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva.

Maloljetno dijete može steći hrvatsko državljanstvo ako jedan od roditelja stječe hrvatsko državljanstvo prirođenjem na temelju članka 11. stavka 1. ili članka 16. Zakona o hrvatskom državljanstvu.

Konzularna pristojba u iznosu od 198,00 KM plaća se gotovinom u banci ili pošti putem uplatnice koja se dobije prilikom predaje zahtjeva.

III. dokumenti potrebni za naknadni upis u maticu rođenih i knjigu državljana maloljetne djece i osoba do navršene 21. godine života koji su rođeni nakon primitka roditelja u državljanstvo Republike Hrvatske

Uz popunjeni obrazac zahtjeva, prilaže se:

 1. Izvadak iz matice rođenih – izvornik (ne stariji od 6 mjeseci) i 1 preslika,
 2. Domovnica ili rješenje o primitku u hrvatsko državljanstvo roditelja (2 preslike),
 3. Preslika važeće identifikacijske isprave roditelja (osobna iskaznica BiH, putna isprava BiH, putovnica RH -2 preslike),
 4. izvadak iz matice vjenčanih ili ovjereni zapisnik o priznavanju očinstva – izvornik ili ovjerena preslika i 1 preslika

Konzularna pristojba u iznosu od 52,00 KM plaća se gotovinom u banci ili pošti putem uplatnice koja se dobije prilikom predaje zahtjeva.

Zahtjev za naknadni upis u maticu rođenih punoljetna osoba podnosi osobno. Zahtjevu je potrebno, pored navedenog, priložiti valjanu identifikacijsku ispravu i izvadak iz matice vjenčanih za osobe koje su u braku.

Napomena: Priložene preslike nije potrebno ovjeravati.

IV. Utvrđivanje hrvatskog državljanstva

Zahtjev za utvrđivanje hrvatskog državljanstva mogu podnijeti osobe koje nisu upisane u knjigu državljana Republike Hrvatske, a po propisima koji su bili važeći do dana stupanja na snagu Zakona o hrvatskom državljanstvu stekla su to svojstvo. Ispunjenje pretpostavki za naknadni upis u knjigu državljana utvrđuje se prema propisima koji su važili u trenutku rođenja podnositelja zahtjeva.

Uz popunjeni obrazac za utvrđivanje hrvatskog državljanstava, prilaže se:

 1. Životopis
 2. Izvadak iz matice rođenih - izvornik (ne stariji od 6 mjeseci),
 3. Izvadak iz matice vjenčanih - izvornik (ne stariji od 6 mjeseci), za osobe u braku,
 4. Uvjerenje o državljanstvu (ako ima ovjerena preslika akta o njegovu stjecanju ili uvjerenje nadležnog inozemnog tijela o načinu i vremenu stjecanja državljanstva),
 5. Uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog ministarstva unutarnjih poslova - izvornik (ne stariji od 6 mjeseci) i države u kojoj osoba ima boravak u izvorniku ili propisno ovjerenoj preslici s prijevodom na hrvatski jezik ne starijeg datuma od 6 mjeseci,
 6. Ovjerena preslika važeće identifikacijske isprave (osobna iskaznica BiH ili putna isprava) s jasno vidljivom fotografijom nositelja isprave.
 7. Potvrda matičnog ureda da podnositelj zahtjeva nije upisan u knjigu državljana prema mjestu upisa roditelja, prema mjestu prebivališta roditelja u vrijeme rođenja ili da su knjige uništene/nestale.
 8. Ovjerene preslike domovnica ili potvrda matičnog ureda o upisu roditelja ili jednog od roditelja podnositelja zahtjeva u knjigu državljana
 9. Izvatke iz državnih matica (rođenih, vjenčanih ili umrlih) za roditelje podnositelja zahtjeva ako se istima raspolaže, može i starijeg datuma izdavanja.
 10. Za osobe koje su iselile iz Republike Hrvatske u inozemstvu (izvan područja bivše FNRJ/SFRJ) dokaz o prijašnjem jugoslavenskom državljanstvu (stari pasoš, uvjerenje o državljanstvu, vojna knjižica, radna knjižica itd.)
 11. Konzularna pristojba u iznosu od 60,00 KM plaća se gotovinom u banci ili pošti putem uplatnice koja se dobije prilikom predaje zahtjeva.

Postupci utvrđivanja hrvatskog državljanstva provode se za osobe koje su svojstvo hrvatskog državljanstva stekle po propisima važećim do dana stupanja na snagu Zakona o hrvatskom državljanstvu (8. listopada 1991. godine), a nisu upisane u knjigu državljana.

Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu („Narodne novine“, broj: 102/19), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2020. godine, hrvatskim državljaninom smatra se i osoba rođena u razdoblju od 8. siječnja 1977. do 8. listopada 1991. godine, kojoj su u trenutku rođenja oba roditelja imala hrvatsko državljanstvo, ali joj je u evidenciji o državljanstvu upisano drugo državljanstvo, ako u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog Zakona podnese zahtjev za utvrđivanje hrvatskog državljanstva.

Tijelo nadležno za tumačenje odredaba Zakona o hrvatskom državljanstvu je Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

OBRASCI:

Detaljne informacije o stjecanju hrvatskog državljanstva i obrasci dostupni su na stranicama Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske (https://mup.gov.hr), odnosno izravno na poveznici https://mup.gov.hr/drzavljanstvo-325/325