Koristne informacije

POSTOPEK ZA IZDAJO NOVEGA HRVAŠKEGA POTNEGA LISTA

V Veleposlaništvu Republike Hrvaške v Ljubljani lahko vlogo za izdajo hrvaškega potnega lista vloži hrvaški državljan, ki legalno biva na ozemlju Republike Slovenije, in sicer stalno več kot tri mesece. Izjemoma lahko vlogo za izdajo potnega lista vloži tudi državljan, ki izgubi potni list in mora nujno ostati v RS dlje kot 30 dni zaradi zdravljenja, službenih zadev, šolanja, specializacije ali drugih upravičenih razlogov. Priporoča se, da vlogo za izdajo novega potnega lista odda najpozneje tri mesece pred iztekom veljavnosti potne listine, če obstaja kak razlog, pa tudi prej.

Vlogo za izdajo potnega lista vloži državljan osebno.

Za državljana, ki še ni star 18 let, oz. državljana, ki ni opravilno sposoben, vloži vlogo za izdajo potnega lista roditelj oz. zakoniti zastopnik. Če sta roditelja razvezana, vlogo preda roditelj, kateremu je otrok s pravnomočno sodno odločbo dodeljen v skrbništvo. V kolikor je o skrbništvu odločalo tuje sodišče, mora biti odločba legalizirana pri pristojnemu hrvaškemu organu. Otrok starejši od 12 let mora biti navzoč pri predaji vloge.

Za izdajo potnega lista je treba priložiti:
– eno fotografijo, veliko 3,5 x 4,5 cm (fotograf mora vedeti, da bodo fotografije uporabljene za potni list; ozadje oz. podlaga, ki se vidi na fotografiji za glavo, mora biti enobarvna, svetla in v rahlo kontrastni barvi glede na barvo las in obraza fotografirane osebe; oseba mora biti fotografirana od spredaj, glava osebe na fotografiji pa mora pokrivati 80 odstotkov površine fotografije po višini),
– stari potni list, ki bo uničen in vrnjen (takoj, če mu je že potekla veljavnost, oz. ob vročitvi novega),
– potrdilo o državljanstvu,
– rojstni list (ki ni starejši od 6 mesecev),
– dokazilo pristojnega organa o legalnem bivanju v Republiki Sloveniji,
– poročni list (ki ni starejši od 6 mesecev in je izdan v RH) če je državljan sklenil zakonsko zvezo in se osebno ime razlikuje od tistega, ki je navedeno v vlogi in na listinah,
– izpolnjen obrazec vloge za izdajo potne listine (dobi se v veleposlaništvu) in
– dokazilo o vplačilu konzularne takse za izdelavo potnega lista (za mlajše od 21 let - 82€, za starejše od 21 let - 110€). Potni list se prevzame osebno; ne pošilja se po pošti.


NAZNANITEV IZGUBE HRVAŠKEGA POTNEGA LISTA

Državljan mora brez odlašanja naznaniti pogrešitev potne listine ali najdbo te. Če je bila potna listina izgubljena ali ukradena v RS, mora to državljan takoj prijaviti policijski postaji v Republiki Sloveniji, pristojni za območje, kjer je bil potni list pogrešen oz. odtujen ali kjer je državljan opazil pogrešitev.
Policiji je treba povedati, da gre za hrvaški potni list; to mora biti jasno navedeno v policijskem zapisniku. Ta zapisnik je treba shraniti in takoj osebno prinesti v Veleposlaništvo Republike Hrvaške v Ljubljani, da bodo tam po opravljenem postopku in ugotavljanju okoliščin pogrešitve lahko izdali odločbo o razglasitvi pogrešanega potnega lista za neveljavnega.

Za izdajo odločbe je treba plačati z zakonom predpisano konzularno takso.

Odločbo o razglasitvi potne listine za neveljavno mora državljan na svoje stroške objaviti v Narodnih novinah (naslov: Kralja Držislava 14, Zagreb).

Šele na podlagi odločbe o razglasitvi potne listine za neveljavno in potrdila o objavi v Narodnih novinah lahko državljan vloži vlogo za izdajo novega potnega lista.

ZAČASNO BIVANJE V REPUBLIKI HRVAŠKI

Tujec osebno odda vlogo za izdajo dovoljenja za začasno prvo prebivanje na Veleposlaništvu Republike Hrvaške v Republiki Sloveniji.

Tujec je dolžan poleg vloge za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje priložiti naslednje dokumente:

1. overjeno fotokopijo veljavne potne listine
2. dve fotografiji velikosti 3,5x4,5 vlagatelja (za dokumente)
3. izpisek iz rojstne matične knjige, ki ne sme biti starejši od šestih mesecev (v primeru, ko se za začasno bivanje prosi zaradi združitve družine ali zunajzakonske skupnosti)
4. potrdilo o nekaznovanju države katere državljan je vlagatelj ali kjer ima stalno prebivanje, ki ne sme biti starejše od šestih mesecev (v Sloveniji potrdilo o nekaznovanju izda Ministrstvo za pravosodje RS); prevedeno mora biti v hrvaški jezik s strani pooblaščenega sodnega tolmača za hrvaški jezik
5. dokazilo o zdravstvenem zavarovanju – evropska kartica zdravstvenega zavarovanja –overjena fotokopija
6. dokazilo o zagotovljeni namestitvi v Republiki Hrvaški (najemna stanovanjska pogodba – overjena po predpisih, lastniški list za nepremičnino za katero se prosi prebivanje – ne starejši od šest mesecev – original ali overjeno fotokopijo in po potrebi potrdilo o hišni številki, če so naslovi lastnika nepremičnine različni)
7. dokazilo o zagotovljenih sredstvih za preživljanje v RH – potrdilo o dohodkih (v primeru, ko zakonski ali zunajzakonski partner nima lastnih dohodkov – overjeno izjavo zakonskega ali zunajzakonskega partnerja o preživljanju in potrdilo o dohodkih).

Listine, ki se prilagajo k vlogi, morajo biti v izvirniku ali v overjenem prepisu, a tuje listine, če pa je treba, morajo biti prevedene in ustrezno overjene za uporabo v Republiki Hrvaški.

Dodatna pojasnila: www.mup.hr

Zakon o tujcih, Narodne novine, št. 109/03, 182/04, 79/07, 36/09


DOLOČANJE CARINSKO DOVOLJENEGA POSTOPKA Z ZAČASNO UVOŽENIMI POČITNIŠKIMI PRIKOLICAMI NA CARINSKEM OBMOČJU RH

Postopek začasnega uvoza blaga je urejen z določili 145. do 152. člena Carinskega zakona (Narodne novine, št. 78/99, 94/99, 73/00 in 47/03) ter z določili členov 260 do 297 Uredbe o izvajanju Carinskega zakona (Narodne novine, št. 161/03), skladno s pogoji predpisanih določil Konvencije o začasnem uvozu (Narodne novine – Mednarodne pogodbe, št. 16/98 in 1/99).

Informacije so javno dostopne na spletnih straneh Narodnih novin: www.nn.hr.

 

Bivanje in namestitev tujcev v RH na plovilih, ki so namenjena zabavi in športu, obvestilo


Tuji državljani, ki v Republiko Hrvaško vstopajo s tujimi plovili, ki so namenjena zabavi in športu, hkrati pa so namenjena tudi njihovi namestitvi, morajo za tako bivanje na Hrvaškem imeti vinjeto in overjen seznam posadke, ki ga izda pristojna Luška kapetanija. Poleg tega morajo svoje bivanje, v skladu s 27. členom Pravilnika o statusu tujcev v Republiki Hrvaški (Narodne novine 202/03; 145/04), prijaviti v luki oz. pristanišču, kjer po prihodu v Republiko Hrvaško opravijo kontrolo prehoda državne meje.

Bivanje je potrebno prijaviti organu, ki je pristojen za kontrolo prehoda državne meje, in sicer na obrazcu "zahtjev za prijavu i odjavu boravišta i prebivališta".

Informacije so javno dostopne na spletnih straneh Narodnih novin: www.nn.hr.