Życzenia ministra Grlicia Radmana z okazji Dnia Państwowości

  • Slika
W dzisiejszym dniu wspominamy wyjątkową datę w naszej współczesnej historii, 30 maja 1990 r., kiedy ukonstytuował się pierwszy demokratycznie wybrany wielopartyjny parlament, Sabor, i wybrano najważniejszych chorwackich urzędników. Wówczas nareszcie otwarta została droga do demokratycznych przemian i do powstania współczesnego niepodległego państwa chorwackiego.
Pierwszy chorwacki prezydent dr Franjo Tuđman podkreślił przy tej okazji, że jest to pierwszy krok na drodze powrotu narodu i państwa chorwackiego do cywilizacji europejskiej, do cywilizacyjnej, kulturowej i polityczno – gospodarczej tradycji. Niestety, w odróżnieniu od większości narodów środkowoeuropejskich, które drogą pokojową wyzwoliły się spod jarzma komunizmu i wykorzystały swoje prawo do samostanowienia, naród chorwacki musiał obronić  swoją demokrację i wolność w następstwie Wojny o Ojczyznę. Nie wszyscy pogodzili się z ideą niepodległej i demokratycznej Chorwacji.
Dzięki zdecydowanemu przywództwu, wizjonerstwu i dyplomatycznym zdolnościom Prezydenta Tuđmana, jedności Chorwatów w kraju i na emigracji, a w największym stopniu dzięki bohaterstwu chorwackich obrońców, w warunkach narzuconej wojny spełnione zostało odwieczne marzenie narodu chorwackiego o niepodległym państwie.  Wojna o Ojczyznę była i powinna zostać fundamentem wolności i suwerenności, na którym budujemy naszą teraźniejszość, ale również przyszłość.
Właśnie dlatego także uważamy, że powinniśmy dzisiaj zdecydowanie i szczerze wesprzeć wysiłki narodu ukraińskiego, który w ten sam sposób pragnie zdobyć pełną niepodległość i warunki do dalszego życia w pokoju i demokracji. W celu osiągnięcia pełnej suwerenności Ukrainy na całym terytorium, poza obroną od rosyjskiej agresji potrzebne są także dyplomatyczne zdolności, w celu stabilizacji tych terenów. To samo dotyczy także naszego sąsiedztwa, całego europejskiego południowego wschodu, a przez to i całej Europy.
Podczas osiągania naszych celów w szczególnie trudnych warunkach chorwacka dyplomacja przekształciła się w nowoczesną służbę do spraw zagranicznych i odegrała szczególną rolę. Równolegle z trwającą Wojną o Ojczyznę i osiąganiem głównych wojskowo- politycznych i strategicznych celów osiągnięto także uznanie Republiki Chorwacji na arenie międzynarodowej, nawiązano stosunki dyplomatyczne z szeregiem państw, osiągnięto członkowstwo w ONZ. Wówczas naszymi priorytetami były: zakończenie wielkoserbskiej agresji, potwierdzenie i obrona granic Republiki Chorwacji uznanych przez społeczność międzynarodową, troska o setki tysięcy chorwackich uchodźców i uchodźców wszystkich narodowości z Bośni i Hercegowiny oraz pokojowa reintegracja okupowanych terenów.
Jak wiele osiągnęliśmy w międzyczasie i o ile zmieniły się w relatywnie krótkim okresie nasze priorytety pokazuje realizacja licznych celów politycznych i gospodarczych. Najważniejsze spośród nich to wstąpienie Republiki Chorwacji  do Sojuszu Północnoatlantyckiego i do Unii Europejskiej. Na arenie międzynarodowej Chorwacja stała się wiarygodnym i ważnym partnerem. Za miesiąc będziemy obchodzić także dziesiątą rocznicę członkowstwa w Unii Europejskiej, gdzie samodzielnie decydujemy o własnej przyszłości, ale jesteśmy także równoprawym uczestnikiem systemu dsecydowania o przyszłości wspólnoty niezależnych europejskich narodów. Uczestniczymy w dalszym rozwoju europejskiego projektu nie zapominając przy tym o własnych interesach narodowych. Dzisiaj także przy wsparciu funduszy UE pomyślnie zmieniamy i rozbudowujemy Chorwację, czego najlepszym przykładem jest budowa mostu Pelješac i powiązanie chorwackiego południa z północą.
Nasze wysiłki zostały niedawno zwieńczone wstąpieniem do strefy Schengen i strefy euro, przez co Chorwacja stała się się częścią najściślejszej integracji europejskiej. Nie możemy zapomnieć, że równoprawność Chorwatów jako narodu konstytucyjnego w Bośni i Hercegowinie, troska o uchodźców chorwackich i o mniejszości chorwackie w sąsiednich i innych krajach europejskich pozostają nadal jednym z naszych głównych priorytetów dotyczących spraw zagranicznych. I chociaż na końcu potwierdzamy, że liczne wyzwania związane z dalszym rozwojem gospodarczym naszego kraju wciąż stoją przed nami, zbudowaliśmy solidne ramy dla lepszego życia narodu chorwackiego i wszystkich naszych obywateli w niepodległej Chorwacji, dla obecnych i przyszłych pokoleń.
Wszystkim Chorwatkom i Chorwatom w kraju i zagranicą, wszystkim obywatelom Republiki Chorwacji,  składam najlepsze życzenia z okazji Dnia Państwowości!

News