Sastanak Vijeca za unutarnje poslove (JHA Home)

Ministar unutarnjih poslova Republike Hrvatske dr. sc. Davor Božinovic sudjelovao je 7. ožujka 2019. godine na sastanku Vijeca za unutarnje poslove (JHA Home). Ministri su na sastanku razmotrili položaj EU-a u svojoj suradnji sa zemljama Sjeverne Afrike u okviru migracija i istražili mogucnosti za pružanje daljnje pomoci. EU može uciniti više kako bi pomogla tim zemljama povecanjem njihovih kapaciteta za upravljanje migracijama, ukljucujuci kontrolu granica, potragu i spašavanje na moru, usvajanje i provedbu zakonodavstva o azilu i migracijama te reintegraciju. Predsjedništvo je izvijestilo ministre o napretku pregovora s Europskim parlamentom o Uredbi o europskoj granicnoj i obalnoj straži, kao i o trenutnom stanju reforme azila. Ministri su takoder razmotrili stanje i put naprijed u odgovoru EU-a na terorizam. Usredotocili su se na utvrdivanje prakticnih i zakonodavnih praznina koje treba riješiti, kao i na podrucja koja treba smatrati prioritetom. Naglasili su važnost provedbe vec usvojenih mjera te ustvrdili kako ce se proces razmišljanja o putu naprijed nastaviti na tehnickoj razini. Zakljucno, Vijece je usvojilo Odluku o izmjeni mehanizma EU-a za civilnu zaštitu. Novim pravilima predvida se uspostavljanje baze dodatnih resursa za pružanje pomoci u situacijama u kojima se postojeci kapaciteti pokažu nedovoljnima. Takoder ce se poboljšati prevencija rizika i razmjena znanja.

Priopćenja