Ministar Krsticevic: Pokretanje PESCO-a važan korak prema jacanju sigurnosnog i obrambenog stupa EU

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Republike Hrvatske Damir Krsticevic sudjelovao je na sastanku Vijeca za vanjske poslove u formatu ministara obrane (FAC Defence). Na današnjem sastanku Vijece je donijelo Odluku o uspostavi prvih 17 projekata koji ce se provoditi u sklopu Stalne strukturirane suradnje (PESCO), a koja je uspostavljena u prosincu 2017. godine kao okvir za jacanje postojecih alata europske obrane, izgradnju obrambenih sposobnosti koje EU do sada nije imala i bolje povezivanje i uskladivanje nacionalnih obrambenih sustava EU. Ministri su razmijenili mišljenja o drugim aktualnim inicijativama u okviru Zajednicke sigurnosne i obrambene politike EU, pri cemu je poseban naglasak stavljen na utvrdivanje provedbenog modela Europskog obrambenog fonda, aktivnosti u podrucju vojne pokretljivosti, misije i operacije EU te daljnje jacanje suradnje izmedu EU-a i NATO-a. Ministar Krsticevic naglasio je kako je pokretanje PESCO-a važan korak prema jacanju sigurnosnog i obrambenog stupa EU. Istaknuo je nužnost uspostave provedbenog modela utemeljenog na transparentnim, fleksibilnim i ukljucivim pravilima i procedurama. Ministar je potvrdio ukljucivanje Hrvatske u pet PESCO projekata: "Vojna pokretljivost"; "Paket sposobnosti razmjestive vojne pomoci u slucaju katastrofe"; "Mreža logistickih cvorišta u Europi i potpora operacijama"; "Unaprjedivanje pomorskog motrenja" te "Timovi za brzi odgovor i zajednicko djelovanje u kibernetickoj sigurnosti". Za Hrvatsku ovi projekti, kao i PESCO opcenito, predstavljaju mogucnost za jacanje i razvoj nacionalnih sposobnosti i nove prilike za hrvatsku obrambenu industriju i istraživacke projekte. U svrhu što ucinkovitije provedbe PESCO-a, Hrvatska se zalaže za utvrdivanje njegove poveznice s Europskim obrambenim fondom, koji bi pravednom raspodjelom sredstava svim državama clanicama, posebno malom i srednjem poduzetništvu, trebao omoguciti jednake mogucnosti korištenja. Ministar Krsticevic naglasio je važnost transparentnog i ukljucivog EU-NATO dijaloga kako bi se osiguralo transparentnost i komplementarnost. Kao primjer izvrsne suradnje naveo je aktivnosti u okviru vojne pokretljivosti, koja je jedan od kljucnih preduvjeta za uspješnost misija i operacija EU i NATO-a. Takoder, istaknuo je važnost nastavka zajednickog djelovanja EU i NATO-a na podrucju jugoistoka Europe, posebice u svrhu pružanja potpore partnerskim zemljama u izgradnji demokratskih institucija i jacanju kapaciteta u borbi protiv hibridnih prijetnji.

Priopćenja