Obavijest o nacinu rada Veleposlanstva

U kontekstu izvanredne situacije uzrokovane epidemijom korona virusne bolesti COVID-19 te slijedom odluke Nacionalnog vijeca sigurnosti Kraljevine Belgije o postepenom ukidanju pojacanih mjera zaštite kojima su prethodno propisana ogranicenja kretanja stanovništva na teritoriju Belgije, Veleposlanstvo Republike Hrvatske radit ce sukladno potrebama i prema dogovoru sa strankama do pocetka trece faze ukidanja mjera ogranicenja kretanja predvidenog od 8. lipnja 2020. Konzularni rad Veleposlanstva organizirat ce se prema dogovoru sa strankama u prethodnom telefonskom ili dogovoru elektronickom poštom. Telefonski broj dežurstva ukljucujuci za žurne i ostale konzularne slucajeve ili upite je +32 2 627 02 10. Žurne konzularne ili druge upite moguce je takoder uputiti putem elektronicke pošte na adresu Veleposlanstva crobrux@mvep.hr Veleposlanstvo ce za sve žurne aktivnosti provoditi telefonska dežurstva putem uobicajenoga gore naznacenoga telefonskog broja dežurstva.

Priopćenja