Javni natjecaj za prijavu programa i projekata udruga, ustanova i organizacija hrvatske manjine u svrhu ostvarivanja financijske potpore za 2017. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA VELEPOSLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U REPUBLICI SRBIJI Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Srbiji, sukladno clanku 3. Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu financijske potpore programima i projektima udruga, ustanova i organizacija hrvatske nacionalne manjine (KLASA: 011-02/15-03/01, UBRBOJ: 537-03-02/1-15-01 od 13. ožujka 2015. godine) i Odluci državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske o raspodjeli financijske potpore namijenjene hrvatskoj nacionalnoj manjini u inozemstvu za 2017. godinu (KLASA: 011-02/17-04/05, URBROJ: 537-03-01/4-17-01 od 14. veljace 2017. godine) raspisuje J A V N I N A T J E C A J za prijavu programa i projekata udruga, ustanova i organizacija hrvatske nacionalne manjine u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2017. godinu 1. VRSTE FINANCIJSKIH POTPORA Na natjecaj se mogu prijaviti udruge, ustanove i organizacije cija je djelatnost vezana uz ostvarivanje, zadovoljavanje i unapredenje opcih i javnih potreba hrvatske manjinske zajednice u inozemstvu kao što su: programi i projekti hrvatskih udruga, ustanova i organizacija u ostvarivanju i jacanju manjinskih prava (ocuvanje hrvatskoga jezika, identiteta, kulturne baštine, kulture, obrazovanja, znanosti, sporta i sl.) programi i projekti hrvatskih udruga, ustanova i organizacija s ciljem razvoja manjinskih medija i djelovanja manjinskih institucija ostali programi i projekti koji zadovoljavaju i unapreduju opce javne potrebe hrvatske manjinske zajednice u inozemstvu. Napomena: Iz ovih sredstava nije predvideno financiranje programa i projekata prijavljenih od organizacija ovisnih o bilo kojem politickom usmjerenju ili stranci. 2. UVJETI ZA PRIJAVU Na ovaj natjecaj se mogu prijaviti sve udruge, ustanove i organizacije hrvatske nacionalne manjine u inozemstvu koje udovoljavaju sljedecim uvjetima: registrirane su i posjeduju važeci statut, poslovnik ili neki drugi odgovarajuci dokument iz kojeg je razvidna osnovna djelatnost aktivno i kontinuirano djeluju najmanje godinu dana do dana raspisivanja natjecaja programi i projekti koje provode od posebnog su interesa za opce/javno dobro te usmjereni na stvarne potrebe hrvatske zajednice u inozemstvu imaju ljudske i materijalne resurse potrebne za provedbu prijavljenih programa i projekata vode transparentno financijsko poslovanje. 3. SADRŽAJ PRIJAVE Sve zainteresirane udruge, ustanove i organizacije dužne su svoje programe/projekte prijaviti na propisanim obrascima uz detaljan opis programa/projekta koji prijavljuju za dobivanje financijske potpore iz državnog proracuna Republike Hrvatske za 2017. godinu. Prijava mora sadržavati: Obrazac prijave (word format) Obrazac proracuna (excel format) Obrazac životopisa – Europass (word format) voditelja/ice programa/projekta s datumom i potpisom Potvrdu o registraciji udruge, ustanove, organizacije hrvatske nacionalne manjine u inozemstvu Presliku poslovnika o radu, statuta ili nekog drugog odgovarajuceg dokumenta iz kojeg je razvidna osnovna djelatnost Presliku financijskog izvješca o poslovanju u prethodnoj godini Presliku Plana i programa rada za sljedecu godinu Neobavezna dokumentacija: Materijali, publikacije, novinski clanci i ostala dokumentacija koja ilustrira rad prijavitelja Preporuke (npr. jedinica lokalne uprave i samouprave, tijela državne uprave, institucija u zemlji i inozemstvu, drugih donatora) Obrazac izjave o partnerstvu (word format) ukoliko se program/projekt provodi u partnerstvu Napomena: Obrasci za prijavu dostupni su za preuzimanje na mrežnoj stranici nadležnog veleposlanstva Republike Hrvatske u inozemstvu. 4. NACIN I ROK ZA PODNOšENJE PRIJAVA Obvezne obrasce popunjene na hrvatskome jeziku i propisanu dokumentaciju potrebno je poslati iskljucivo poštom na adresu: Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Beogradu, Kneza Miloša 62, 11 000 Beograd, uz napomenu "Prijava na natjecaj". Rok za prijavu na natjecaj je 31. ožujka 2017. godine. 5. PRIJAVE KOJE SE NECE RAZMATRATI dostavljene nakon roka za podnošenje prijava nepotpune ili sadrže odstupanja ili dijelove koji nisu u skladu s natjecajem i dokumentacijom za prijavu nisu napisane na propisanom obrascu za natjecaj te su podnesene na drugi nacin, suprotno uvjetima ovog Natjecaja obrasci za prijavu nisu citko i u cijelosti popunjeni, odnosno napisani na racunalu. prijave udruga, ustanova i organizacija kojima su ranije doznacena financijska sredstva putem javnog natjecaja/javnog poziva iz clanka 3. Pravilnika, a koje nisu dostavljale uredna financijska izviješca. 6. ODABIR I NACIN PROCJENE PRIJAVA Veleposlanik temeljem prijedloga Povjerenstva i sukladno raspoloživim sredstvima donijet ce Prijedlog odluke o raspodjeli sredstva za prihvacene programe/projekte. Izviješce o provedenom natjecaju i Prijedlog odluke veleposlanik dostaviti ce na suglasnost državnom tajniku Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Nakon dobivene suglasnosti na prijedlog Odluke veleposlanik ce donijeti konacnu Odluku o raspodjeli sredstava za prihvacene programe/projekte. 7. OBAVIJEST O DONESENOJ ODLUCI O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava projektima/programima u sklopu natjecaja bit ce objavljena na mrežnim stranicama nadležnog Veleposlanstva Republike Hrvatske u inozemstvu. KLASA: 016-02/17-12/1 URBROJ: 521-SRB-01-17-2 Beograd, 20. veljace 2017. godine

Priopćenja