Privremeni boravak

Prvi privremeni boravak u Republici Hrvatskoj Zahtjev za izdavanje odobrenja za prvi privremeni boravak stranac podnosi iskljucivo osobno. Zahtjev za odobrenje privremenog boravka za stranca kojemu za ulazak u Republiku Hrvatsku nije potrebna viza, može se podnijeti u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji prema mjestu namjeravanog boravka ili u nadležnom veleposlasntvu/konzularnom uredu. Državljani SAD-a ne trebaju vizu za ulazak, te boravak u Republici Hrvatskoj do 90 dana u svrhu posjete ili turizma. Ukoliko državljanin SAD želi raditi, školovati se ili boraviti po bilo kojoj osnovi duže od 90 dana u Republici Hrvatskoj tada mora podnijeti zahtjev za prvi privremeni boravak. Ukoliko se zahtjev strancu riješi pozitivno, nadležni konzularni ured ce odobriti prvi ulazak u Republiku Hrvatsku, a stranac je dužan po dolasku prijaviti se u nadležnu policijsku upravu koja ce temeljem prvog privremenog boravka izdanog u konzularnom uredu, odoboriti daljnji boravak u Republici Hrvatskoj. Stranac kojem je potrebna viza za ulazak u Republiku Hrvatsku zahtjev za privremeni boravak podnosi iskljucivo u nadležnom veleposlanstvu/konzularnom uredu osim u sljedecim slucajevima: -ukoliko dolazi radi studiranja na visokom ucilištu u statusu redovitog studenta na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini; -dolazi zbog rada koji obavlja na temelju programa mobilnosti mladih koje Republika Hrvatska provodi u suradnji s drugim državama -se radi o znanstvenim istraživacima te strancima koji se zapošljavaju na znanstvena, znanstvoeno-nastavna i druga istraživacka radna mjesta u znanstvenim pravnim osobama; -se radi o profesorima-izvornim govornicima stranih jezika, lektorima i dr. nastavnicima koji izvode nastavu na hrvatskim visokim ucilištima ili registriranim školama stranih jezika. Isprave koje se prilažu uz zahtjev moraju biti u izvorniku ili ovjerenom presliku, a strane isprave i u ovjerenom prijevodu na hrvatskom jeziku te ovjerene sukladno posebnim propisima. Isprave ne smiju bit starije od šest mjeseci. Zahtjev možete pronaci ovdje. Uz zahtjev je potrebno priložiti: * jedna fotografija u boji velicine 35 x 45 mm * važeca putovnica * potvrda o nekažnjavanju (ne starija od 6 mjeseci), od nadležnog ureda policije u saveznoj državi gdje podnositelj zahtjeva ima boravište ovjerena pecatom Apostille sa prijevodom na hrvatski ucinjenim od strane ovlaštenog prevodioca * dokaz o posjedovanju materijalnih sredstava za boravak u RH * zdravstveno osiguranje Državljani država s kojima Republika Hrvatska nema sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju zahtjevu za izdavanje odobrenja za prvi privremeni boravak prilažu putno osiguranje, a nakon dolaska u Republiku Hrvatsku po odobrenju privremenog boravka, dužni su se javiti nadležnom uredu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje radi utvrdivanja prava na zdravstveno osiguranje prema propisima o zdravstvenom osiguranju stranaca u Republici Hrvatskoj. Zahtjevu za izdavanje odobrenja za privremeni boravak u svrhu znanstvenog istraživanja stranac ne treba priložiti dokaz o zdravstvenom osiguranju. * dokaz o osiguranom stanovanju Dokazom o osiguranom stanovanju smatra se vlasnicki list, ugovor o najmu, kupoprodajni ugovor, darovni ugovor i sl., potvrda poslodavca da ce strancu radniku ili znanstvenom istraživacu osigurati stanovanje ili snositi troškove stanovanja u Republici Hrvatskoj odnosno potvrda visokog ucilišta ili ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja da ce studentu osigurati stanovanje u Republici Hrvatskoj. Isprave koje dokazuju razloge za privremni boravak u RH: * potvrda o upisu u školu ili fakultet u RH * potvrda o potrebi lijecenja u RH * potvrda nadležne institucije o znanstvenom istraživanju * humanitrani razlozi (spajanje obitelji ili slicno) * radna dozvola Isprave koje dokazuju razloge za poslovni boravak u RH: * dokaz o zaposlenosti * ugovor o radu * izvod iz registra tvrtki u RH Konzularna pristojba na zahtjev za izdavanje prvog privremenog boravka iznosi $89,00 sukladno tar. br. 78a i 75. st.1.t.2. Ovjera prijepisa dokumenata naplacuje se $14,00 po dokumentu.

Priopćenja