Hrvatsko državljanstvo

Zahtjevi za državljanstvo podnose se iskljucivo osobno. Na internetskim stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske(www.mvep.hr - link na „Zahtjevi za otpust, utvrd. i stjecanje državljanstva RH) kao i na stranicama Ministarstva unutarnjih poslova RH, (www.mup.hr), dostupne su upute i obrasci vezani za stjecanje hrvatskog državljanstva. Prilozi uz zahtjev za stjecanje državljanstva punoljetne osobe: *Životopis - za sve pravne osnove – potrebno je da se punoljetne osobe detaljnije izjasne o odnosu prema pravnom poretku Republike Hrvatske i njezinim obicajima, - za iseljenike, njihove potomke do 3. stupnja srodstva u ravnoj liniji i njihove bracne drugove navesti tko je, kada i u kojim okolnostima iselio iz Republike Hrvatske, uz prilaganje odgovarajucih dokaza, - za osobe koje zahtjev podnose po pravnoj osnovi clanka 8. Zakona i iseljenike – detaljno se ocitovati o poznavanju hrvatskog jezika i latinicnog pisma, hrvatske kulture i društvenog uredenja, - za pripadnike hrvatskog naroda i iseljenike detaljnije opisati nacin promicanja interesa RH u inozemstvu, te moguce sudjelovanje u hrvatskim udrugama i društvima, uz prilaganje odgovarajucih dokaza. * Dokaz o državljanskom statusu (uvjerenje o državljanstvu, ovjerena preslika važece putne isprave odnosno osobne iskaznice); *Izvadak iz matice rodenih izdan na propisanom obrascu sukladno medunarodnim ugovorima i konvencijama, ovjeren pecatom Apostille i preveden na hrvatski jezik od strane ovlaštenog prevoditelja; *Izvadak iz matice vjencanih ne stariji od 6 mjeseci (za osobe u braku), ovjeren pecatom Apostille i preveden na hrvatski jezik od strane ovlaštenog prevoditelja; *Važeca isprava o identitetu u ovjerenoj preslici (putna isprava, osobna karta za stranca) s jasno vidljivom fotografijom vlasnika; *Ovjerena preslika putne ili druge javne isprave temeljem koje je osoba iselila iz Republike Hrvatske u inozemstvo (prilažu samo iseljenici, njihovi potomci do 3. stupnja srodstva u ravnoj liniji i njihovi bracni drugovi); *Pripadnici hrvatskog naroda trebaju dostaviti isprave kojima dokazuju osobno nacionalno izjašnjavanje u pravnom prometu - ovjerena preslika radne knjižice, vojne knjižice, svjedodžbe, indeksa, izvatka iz matice rodenih, vjencanih i dr., ili izvornike istih, ukoliko je u njima upisan podatak o nacionalnosti. Pripadnost hrvatskom narodu dokazuje se i dostavljanjem dokaza o zaštiti prava i pomicanju interesa hrvatskog naroda i dokaza o aktivnom sudjelovanju u hrvatskim kulturnim, znanstvenim i sportskim udrugama u inozemstvu. Ukoliko se stranke pozivaju na pripadnost hrvatskom narodu njihovih roditelja, uz zahtjev dostavljaju dokaze kojim potvrduju nacionalno deklariranje roditelja; *Uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog inozemnog tijela države ciji su podnositelji zahtjeva državljani te države u kojoj imaju stalni boravak u izvorniku ili propisno ovjerenoj preslici s prijevodom na hrvatski jezik ne starijeg od 6 mjeseci, ovjeren pecatom Apostille; *Specijalna punomoc kojom se punomocnik izricito ovlašcuje za zastupanje u predmetu stjecanja hrvatskog državljanstva ili za obavljanje drugih radnji u postupku (prilaže se ukoliko stranku zastupa punomocnik). Dana 03. studenog 2012. godine na snagu je stupio Pravilnik o nacinu provjere poznavanja hrvatskog jezika i latinicnog pisma, hrvatske kulture i društvenog uredenja u postupcima stjecanja hrvatskog državljanstva temeljem clanka 11. Zakona o hrvatskom državljanstvu. Sukladno clanku 4. navedenog Pravilnika, stranci koji zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva podnose na temelju clanka 11. Zakona o hrvatskom državljanstvu, poznavanje hrvatskog jezika i latinicnog pisma u postupcima stjecanja hrvatskog državljanstva dokazuju popunjavanjem obrasca zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva prirodenjem. Obrazac zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva popunjava se pred službenikom diplomatske misije, odnosno konzularnog ureda Republike Hrvatske samostalno, prilikom podnošenja zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva. Upitnik o poznavanju hrvatske kulture i društvenog uredenja podnositelj zahtjeva popunjava takoder samostalno, pred službenikom diplomatske misije, odnosno konzularnog ureda koji zaprima zahtjev. Smatra se da je podnositelj zahtjeva dokazao poznavanje hrvatske kulture i društvenog uredenja Republike Hrvatske ukoliko je tocno odgovorio na najmanje 10 pitanja iz upitnika. Navedeni Pravilnik može se pronaci na sljedecem linku: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_10_118_2563.html Za ovu konzularnu uslugu naplacuje se konzularna pristojba u iznosu od 269,00 americkih dolara za stjecanje državljanstva, odnosno 79,00 americkih dolara za utvrdivanje. Platežno sredstvo su iskljucivo osobni cekovi ili nalog za uplatu (money order). Hrvatske isprave, ukoliko nisu u originalu, Veleposlanstvo ce ovjeriti pecatom (napominjemo kako je potrebno donijeti original konzularnom službeniku na uvid, koji se potom vraca). Za ovjeru svakog dokumenta, veleposlanstvo naplacuje 14,00 americkih dolara prema tar. br. 85. Zakona o upravnim pristojbama. Ukoliko želite saznati više o uvjetima za stjecanje hrvatskog državljanstva molimo da posjetite web stranicu Ministarstva unutarnjih poslova Republike: www.mup.hr. Obavijesti o tome u kojoj je fazi vaš zahtjev za primitak u hrvatsko državljanstvo možete dobiti na broj telefona Ministarstva unutarnjih poslova, Odjela za državljanstvo, 011 385 1 3788 589 ponedjeljkom, srijedom i petkom od 10 do 11 sati.

Priopćenja