Veleposlanik dr. Damir Kušen u Perthu s ciljem jacanja gospodarske suradnje Hrvatske i Australije

Veleposlanik dr. Damir Kušen boravio je od 12. do 13. svibnja u službenom posjetu Perthu s ciljem jacanja gospodarske suradnje Hrvatske i Zapadne Australije te povezivanje sveucilišta. Prilikom posjeta University of Western Australia dogovoreno je sa vodstvom sveucilišta da se pokrene inicijativa potpisivanja Ugovora o suradnji sa Sveucilištem u Zagrebu, odnosno sa još nekim od hrvatskih sveucilišta, koji bi omogucio razmjenu studenata i profesora te lakšu suradnju u znanstvenim projektima. Na Curtin University, veleposlanik Kušen je razgovarao sa predsjednicom Sveucilišta profesoricom Deborah Terry i sa zamjenikom rektora za medunarodnu suradnju profesorom Seth Kunin i dogovoreno je da se provjeri interes fakulteta u sastavu sveucilišta za moguce pokretanje nekog oblika institucionalne suradnje sa Sveucilištem u Zagrebu. S ciljem jacanje gospodarske suradnje Zapadne Australije i Hrvatske, veleposlanik je inicirao zajednicki sastanak vodstva Western Australian - Croatian Chamber of Commerce sa Chamber of Commerce and Industry of Western Australia. Tijekom razgovora dogovorena je daljnja suradnja dvije komore i medusobno informiranje o gospodarskim projektima i manifestacijama koje bi mogle ojacati gospodarsku suradnju dvije države. WACCC je bila i domacin radne vecere povodom posjeta veleposlanika na kojoj je dogovoreno jacanje njihove suradnje sa novosnovanim ili obnovljenim australsko-hrvatskim gospodarskim komorama u Melbourneu, Adelaideu i Sydneyu, te u organizaciji veleposlanstva i njihov zajednicki sastanak sa veleposlanikom i generalnim konzulima u Sydneyu 9. lipnja.

Priopćenja