Natjecaj za prijavu projekata hrvatske manjine u Crnoj Gori

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Crnoj Gori raspisuje J A V N I N A T J E C A J za prijavu programa i projekata udruga, ustanova i organizacija hrvatske nacionalne manjine u Crnoj Gori u svrhu ostvarivanja financijske potpore za 2018. godinu. Sve zainteresirane udruge, ustanove i organizacije dužne su svoje programe/projekte prijaviti na propisanim obrascima uz detaljan opis programa/projekta koji prijavljuju za dobivanje financijske potpore iz državnog proracuna Republike Hrvatske za 2018. Godinu. Rok za prijavu na natjecaj je 16. travnja 2018. godine. Javni natjecaj Obrazac prijave Obrazac životopisa Obrazac proracuna Obrazac izjave

Priopćenja