JAVNI NATJECAJ za prijavu programa i projekata udruga, ustanova i organizacija hrvatske nacionalne manjine u Crnoj Gori

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Crnoj Gori raspisuje J A V N I N A T J E C A J za prijavu programa i projekata udruga, ustanova i organizacija hrvatske nacionalne manjine u Crnoj Gori u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2016. godinu. Sve zainteresirane udruge, ustanove i organizacije dužne su svoje programe/projekte prijaviti na propisanim obrascima uz detaljan opis programa/projekta koji prijavljuju za dobivanje financijske potpore iz državnog proracuna Republike Hrvatske za 2016. godinu. Rok za prijavu na natjecaj je 26. listopada 2016. Javni natjecaj Opisni obrazac prijave Obrazac proracuna Izjava o partnerstvu Europass - Životopis

Priopćenja