Javni natjecaj za dodjelu sredstava udrugama hrvatske manjine u Crnoj Gori

REPUBLIKA HRVATSKA VELEPOSLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U CRNOJ GORI Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Crnoj Gori, sukladno clanku 3. Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu financijske potpore programima i projektima udruga, ustanova i organizacija hrvatske nacionalne manjine (KLASA: 011-02/15-03/01, UBRBOJ: 537-03-02/1-15-01 od 13. ožujka 2015. godine) i Odluci državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske o raspodjeli financijske potpore namijenjene hrvatskoj nacionalnoj manjini u inozemstvu za 2017. godinu (KLASA: 011-02/17-04/05, URBROJ: 537-03-01/4-17-01 od 14. veljace 2017. godine) raspisuje J A V N I N A T J E C A J za prijavu programa i projekata udruga, ustanova i organizacija hrvatske nacionalne manjine u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2017. godinu 1. VRSTE FINANCIJSKIH POTPORA Na natjecaj se mogu prijaviti udruge, ustanove i organizacije cija je djelatnost vezana uz ostvarivanje, zadovoljavanje i unapredenje opcih i javnih potreba hrvatske manjinske zajednice u inozemstvu kao što su: • programi i projekti hrvatskih udruga, ustanova i organizacija u ostvarivanju i jacanju manjinskih prava (ocuvanje hrvatskoga jezika, identiteta, kulturne baštine, kulture, obrazovanja, znanosti, sporta i sl.) • programi i projekti hrvatskih udruga, ustanova i organizacija s ciljem razvoja manjinskih medija i djelovanja manjinskih institucija • ostali programi i projekti koji zadovoljavaju i unapreduju opce javne potrebe hrvatske manjinske zajednice u inozemstvu. Napomena: Iz ovih sredstava nije predvideno financiranje programa i projekata prijavljenih od organizacija ovisnih o bilo kojem politickom usmjerenju ili stranci. 2. UVJETI ZA PRIJAVU Na ovaj natjecaj se mogu prijaviti sve udruge, ustanove i organizacije hrvatske nacionalne manjine u inozemstvu koje udovoljavaju sljedecim uvjetima: • registrirane su i posjeduju važeci statut, poslovnik ili neki drugi odgovarajuci dokument iz kojeg je razvidna osnovna djelatnost • aktivno i kontinuirano djeluju najmanje godinu dana do dana raspisivanja natjecaja • programi i projekti koje provode od posebnog su interesa za opce/javno dobro te usmjereni na stvarne potrebe hrvatske zajednice u inozemstvu • imaju ljudske i materijalne resurse potrebne za provedbu prijavljenih programa i projekata • vode transparentno financijsko poslovanje. 3. SADRŽAJ PRIJAVE Sve zainteresirane udruge, ustanove i organizacije dužne su svoje programe/projekte prijaviti na propisanim obrascima uz detaljan opis programa/projekta koji prijavljuju za dobivanje financijske potpore iz državnog proracuna Republike Hrvatske za 2017. godinu. Prijava mora sadržavati: • Obrazac prijave (word format) • Obrazac proracuna (excel format) • Obrazac životopisa – Europass (word format) voditelja/ice programa/projekta s datumom i potpisom • Potvrdu o registraciji udruge, ustanove, organizacije hrvatske nacionalne manjine u inozemstvu • Presliku poslovnika o radu, statuta ili nekog drugog odgovarajuceg dokumenta iz kojeg je razvidna osnovna djelatnost • Presliku financijskog izvješca o poslovanju u prethodnoj godini • Presliku Plana i programa rada za sljedecu godinu Neobavezna dokumentacija: Materijali, publikacije, novinski clanci i ostala dokumentacija koja ilustrira rad prijavitelja Preporuke (npr. jedinica lokalne uprave i samouprave, tijela državne uprave, institucija u zemlji i inozemstvu, drugih donatora) Obrazac izjave o partnerstvu (word format) ukoliko se program/projekt provodi u partnerstvu Napomena: Obrasci za prijavu dostupni su za preuzimanje na mrežnoj stranici nadležnog veleposlanstva Republike Hrvatske u inozemstvu. 4. NACIN I ROK ZA PODNOšENJE PRIJAVA Obvezne obrasce popunjene na hrvatskome jeziku i propisanu dokumentaciju potrebno je poslati nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu, iskljucivo poštom, uz napomenu "Prijava na natjecaj". Rok za prijavu na natjecaj je do 31. ožujka 2017. godine. 5. PRIJAVE KOJE SE NECE RAZMATRATI · dostavljene nakon roka za podnošenje prijava · nepotpune ili sadrže odstupanja ili dijelove koji nisu u skladu s natjecajem i dokumentacijom za prijavu · nisu napisane na propisanom obrascu za natjecaj te su podnesene na drugi nacin, suprotno uvjetima ovog Natjecaja · obrasci za prijavu nisu citko i u cijelosti popunjeni, odnosno napisani na racunalu. · prijave udruga, ustanova i organizacija kojima su ranije doznacena financijska sredstva putem javnog natjecaja/javnog poziva iz clanka 3. Pravilnika, a koje nisu dostavljale uredna financijska izviješca. 6. ODABIR I NACIN PROCJENE PRIJAVA Veleposlanik temeljem prijedloga Povjerenstva i sukladno raspoloživim sredstvima donijet ce Prijedlog odluke o raspodjeli sredstva za prihvacene programe/projekte. Izviješce o provedenom natjecaju i Prijedlog odluke veleposlanik dostaviti ce na suglasnost državnom tajniku Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Nakon dobivene suglasnosti na prijedlog Odluke veleposlanik ce donijeti konacnu Odluku o raspodjeli sredstava za prihvacene programe/projekte. 7. OBAVIJEST O DONESENOJ ODLUCI O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava projektima/programima u sklopu natjecaja bit ce objavljena na mrežnim stranicama nadležnog Veleposlanstva Republike Hrvatske u inozemstvu. KLASA: 016-02/17-03/1 URBROJ: 521-MNE-01-17-2 Podgorica, 20. veljace 2017.

Priopćenja