Zakljucek projekta obnove pregrade Vonarje

U Termah Olimia pri Podcetrtku je bil 28. novembra 2019 obeležen zakljucek izvedbe projekta Frisco 2.1: Cezmejno usklajeno zmanjšanje poplavne ogroženosti 2.1 – Modernizacija in nadgradnja pregrade Vonarje. Cilj projekta je bila izvedba strukturnih ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti na obmocju reke Sotle na obeh straneh meje z modernizacijo in nadgradnjo pregrade Vonarje. Skupna vrednost projekta znaša 1.678.525,00 evrov, od katerih 85% oziroma 1.426.746,25 evrov financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru cilja evropskega teritorialnega sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška za obdobje 2014-2020, 15 % naložbe predstavljajo lastna sredstva partnerjev. Projekt sta izvedli Direkcija Republike Slovenije za vode in Hrvatske vode. Navzoce so nagovorili: minister za okolje in prostor Republike Slovenije Simon Zajc, direktor Direkcije Republike Slovenije za vode Tomaž Prohinar, direktor Hrvatskih voda Zoran ?urokovic, državna sekretarka v Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Nevenka Ribic ter pomocnica ministra za varstvo okolja in energetiko Republike Hrvaške Elizabeta Kos. Govorci so pohvalili modernizacijo in nadgradnjo pregrade, kakor tudi odlicno sodelovanje projektnih partnerjev in lokalne skupnosti na projektu, ki bo prispeval k zmanjšanju poplavne ogroženosti in turisticnemu razvoju lokalnih skupnosti na obeh straneh meje. Predstavitve so se udeležili tudi predstavniki obmejnih obcin z obeh straneh Sotle: Zvonko Jutriša, župan Opcine Hum na Sutli, Ksenija Krivec Jurak, županja Obcine Zagorska Sela in Peter Misja, župan Obcine Podcetrtek, kakor tudi Andelko Ferek-Jambrek, namestnik župana Krapinsko-zagorske županije. Izvor fotografija je Zajednicko tajništvo Interreg Slovenija – Hrvatska.

Press releases