ANËTARËT E FAMILJES SË SHTETASEVE TË BASHKIMIT EVROPIAN OSE TË ZONËS EKONOMIKE EVROPIANE

Anëtarët e familjes së shtetaseve të Bashkimit Evropian ose të Zonës Ekonomike Evropiane, të cilët janë shtetas të vendeve të treta kanë të drejtë të lëvizjes së lirë në përputhje me Direktivën 2004/38/EC të datës 29 prill 2004, të cilën Republika e Kroacisë ka transferuar në legjislacionin e saj kombëtar.

Anëtari i familjes së shtetasit e një shteti anëtar të Bashkimit Evropian ose të Zonës Ekonomike Evropiane mund të udhëtojë pa vizë në Kroaci nëse posedon pasaportë të vlefshme dhe letërnjoftimin e vlefshëm që quhet "Leja e qëndrimit për anëtarët e familjes së qytetarëve të Bashkimit" (“Residence card of a family member of a Union citizen”), dhe nëse udhëton si përcjellës ose bashkohet me anëtarin e familjes i cili është shtetas e një shteti anëtar të BE-së ose ZEE-së.

Në qoftë se anëtari i familjes i shtetasit e një shteti anëtar të BE-së ose ZEE-së nuk posedon këtë lloj letërnjoftimi, i duhet viza kroate.

Tekstin e Direktivës 2004/38/EC mund të shihni këtu:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:158:0077:0123:EN:PDF

Për anëtarët e familjes së shtetasve të shteteve anëtare të BE apo ZEE që aplikojnë për vizë do të jepet një termin me prioritet për dorëzimin e kërkesës. Kërkesat e tyre procesohen në procedurë të përshpejtuar dhe pa pagesë të taksës konsullore për vizë, me paraqitjen e dokumentacionit minimal: formulari i aplikimit për vizë, pasaporta e vlefshme, fotografia dhe dëshmia e lidhjes familjare me shtetasin e BE-së apo ZEE.