Wydawanie paszportów

WYDAWANIE PASZPORTÓW
(paszporty biometryczne)

Wniosek należy złożyć osobiście.

Do wniosku o wydanie paszportu chorwackiego należy dołączyć:

 1. wypełniony i podpisany wniosek (za soby małoletnie, niezdolne do wypełnienia wniosku wniosek wypełnia prawny opiekun)
 2. dwa zdjęcia w kolorze, w rozmiarach 35x45mm
 3. odpis aktu urodzenia, wydany w Republice Chorwacji, nie starszy niż 6 miesięcy, z którego można odczytać wpis o zawartym związku małżeńskim poza granicami kraju (jeśli taki został zawarty)
 4. potwierdzenie wpisu do księgi obywateli - domovnica
 5. oryginał paszportu, który stracił ważność, luboświadczenie, że do tej pory osoba nie posiadała paszportu chorwackiego, lub kopię paszportu wydanego przez inny kraj
 6. ważny dowód tożsamości ze zdjęciem (inny paszport, prawo jazdy, dowód osobisty)
 7. potwierdzenie dokonania opłatyza paszport zgodnie z taryfą nr 76 Cennika opłat urzędowych (NN 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03 i 17/04) w wysokości:
  -330 PLN dla osób poniżej 21 roku życia
  -435 PLN dla osób powyżej 21 roku życia
 8. Dla osób, które zawarły związek małżeński:
  - paszport można wydać tylko na to nazwisko, które widnieje we wpisach w chorwackim USC. To znaczy, że należy zgłosić fakt zawarcia związku małżeńskiego w chorwackim USC przed złożeniem wniosku o wydanie paszportu. Osoba, która prosi o wydanie paszportu z nieprawidłowymi danymi może być osądzona za złamanie prawa. Bez względu na nazwisko, którym osoba się posługuje po wstąpieniu w związek małżeński musi ona zgłosić fakt zawarcia małżeństwa zgodnie z art. 40 Ustawy o Urzędach Stanu Cywilnego

WAŻNE:

Nie wypełnia się wniosku koloru niebieskiego. Na nim składa się jedynie podpis właściciela paszportu. Osoby powyżej 12 roku życia składają podpis w oznaczonym polu, czarnym cienkopisem. Należy zwrócić uwagę na to, by litery nie wychodziły poza linie.

Biały wniosek należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami.

Procedura wydania paszportu trwa miesiąc.

AMBASADA REPUBLIKI CHORWACJI NISZCZY STARY PASZPORT PO WYDANIU NOWEGO.

Sugerujemy złożenie wniosku o wydanie paszportu 2 miesiące przed wygaśnięciem daty ważności starego lub wcześniej, jeśli dane osobowe uległy zmianie lub jeśli istnieje inny uzasadniony powód wcześniejszego wydania nowego paszportu.