Obywatelstvo chorwackie

Uzyskanie chorwackiego obywatelstwa

Wniosek o przynanie chorwackiego obywatelstwa mogą złożyć obcokrajowcy (osoby, które nie posiadają obywatelstwa chorwackiego) i uzyskać je, jeżeli spełniają warunki okreslone w Ustawie o chorwackim obywatelstwie.

Wniosek można złożyć na Komendzie lub Posterunku Policji odpowiednim dla miejsca zamieszkania w Republice Chorwacji, a jeżeli osoba przebywa poza granicami składa wniosek w danym przedstawicielstwie dyplomatycznym lub urzędzie konsularnym Republiki Chorwacji.

Osoba uzyskuje chorwackie obywatelstwo z dniem wręczenia pozytywnej Decyzji. Po uzyskaniu Decyzji pozytywnej osoba zostaje wpisana do spisu obywateli chorwackich w odpowiednim Urzędzie Stanu Cywilnego. Urząd ten wydaje też dokument potwierdzający obywatelstwo - Domovnica.

Do wniosku należy dołączyć:

  • Prośbę
  • Kwestionariusz
  • Życiorys
  • Odpis aktu urodzenia
  • Potwierdzenie posiadanego obywatelstwa
  • Zaświadczenie o niekaralności wystawione przez odpowiednie władze kraju, z którego pochodzi wnioskodawca, bądź z kraju w którym jest na stałe zameldowany. Zaświadczenie musi być dostarczone w oryginale lub musi być poświadczoną kopią wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język chorwacki, nie może być starsze niż 6 miesięcy.
  • Ważdy dowód osobisty lub poświadczona kopia
  • Jeżeli wniosek dotyczy osoby małoletniej należy dołączyć odpis aktu urodzenia, potwierdzenie o obywatelstwie i zgodę dziecka powyżej 14 roku życia.

 

  • Należy dołączyć dodatkowe dokumenty w zależności od podstawy ubiegania się o przyznanie obywatelstwa:

- przyznanie obywatelstwa na podstawie pobytu w Republice Chorwacji: dokument, który potwierdza uregulowany pobyt i czas pobytu w Republice Chorwacji (dowód osobisty, potwierdzenie pobytu, dokument podróżny z naniesionymi danymi o pobycie)

- przyznanie obywatelstwa na podstawie urodzenia na terytorium Republiki Chorwacji: dokument, który potwierdza uregulowany pobyt i czas pobytu w Republice Chorwacji (dowód osobisty, potwierdzenie pobytu, dokument podróżny z naniesionymi danymi o pobycie)

- przyznanie obywatelstwa na podstawie zawartego związku małżeńskiego z obywatelem chorwackim: dokument potiwerdzający stałe osiedlenie, akt zawarcia ślubu nie starszy niż 6 miesięcy, domovnica współmałżonka

- osoby posiadające narodowość chorwacką powinny dostarczyć dokumenty (starsze dokumenty), które potwierdzają ich deklarację narodowości bądź deklarację ich rodziców - odpisy aktu urodzenia, aktu slubu, indeksy, świadectwa, książeczkę pracy i inne

- emigranci: dokument, którym moga potwierdzić emigrację z terytorium Republiki Chorwacji, a jeżeli jest mowa o potomkach emigrantów należy wykazać pokrewieństwo z emigrantem (dzieci, wnuki, prawnuki)

- obcokrajowiec, któremu nadanie chorwackiego obywatelstwa przedstawia interes dla Republiki Chorwacji: opinię odpowiedniego Ministerstwa o istnieniu interesu nadania obywatelstwa

- osoby pozbawione chorwackiego obywatelstwa – potwierdzenie o nadaniu innego obywatelstwa i potwierdzenie o utraceniu obywatelstwa chorwackiego.

Opłata konsularna wynosi 1500,00 HRK - dokonuje się jej w kraju, w przedstawicielstwach dyplomatycznych opłatę pobiera się zgodnie z taryfikatorem, w Warszawie opłata wynosi 213 PLN.