Nieruchomości w Republice Chorwacji dla obcokrajowców

Nieruchomości w Republice Chorwacji dla obcokrajowców.


Po wejściu w życie Ustawy o zmianach i uzupełnieniach Ustawy o własności i innych prawach z 25 lipca 2006 r. (NN 79/06) Ministerstwo spraw zagranicznych i integracji europejskiej nie jest już organem odpowiedzialnym za wydawanie zgody na nabywanie prawa własności do nieruchomości w Republice Chorwacji przez obcych obywateli.


Art. 3 wspomnianej ustawy mówi, iż „obce osoby prawne lub fizyczne mogą, jeśli Ustawa nie stanowi inaczej, na zasadzie wzajemności, nabywać prawo własności do nieruchomości na terytorium Republiki Chorwacji, jeśli zgodę na to wyda minister odpowiedni za sprawy sądownictwa w Republice Chorwacji”.
W nawiązaniu do powyższych zmian, wnioski o wydanie zgody na nabycie prawa własności nieruchomości w Republice Chorwacji, obce osoby prawne lub fizyczne należy kierować do Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Chorwacji.


Wszystkie sprawy, które zostały wszczęte przed wejściem w życie Ustawy zostaną zakończone w Ministerstwie Sprawiedliwości.


Więcej na ten temat można przeczytać na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości.