Informacje konsularne

PASZPORT

Na podstawie decyzji Rządu Republiki Chorwacji obywatele Rzeczypospolitej Polskiej (również dzieci), którzy przebywają w Republice Chorwacji do 90 dni, mogą przekroczyć chorwacką granicę z ważnym dowodem osobistym lub paszportem. Sugerujemy jednak posługiwanie się paszportem (NIE JEST TO OBOWIĄZKOWE), gdyż niektóre instytucje mogą wymagać okazania tego dokumentu (np. kantory, banki czy ośrodki zdrowia).

Uchwała Rządu Republiki Chorwacji (NN 41/08 z dnia 01.05.2008. odpowiednik polskiego Dziennika Ustaw).

LECZENIE OBYWATELI POLSKI W REPUBLICE CHORWACJI

Republika Chorwacji przejęła umowę dwustronną podpisaną pomiędzy rządem PRL a rządem FNRJ o świadczeniu usług medycznych w nagłych przypadkach. By móc korzystać z usług medycznych należy okazać dowód tożsamości i dowód ubezpieczenia. Świadczenia w nagłej pomocy udzielane są na takich samych zasadach, jak dla obywateli Republiki Chorwacji.

WWOŻENIE ZWIERZĄT DOMOWYCH DO CHORWACJI

Do Chorwacji, pod określonymi warunkami, dozwolone jest wwożenie maksymalnie pięciu zwierząt domowych, którym towarzyszy ich właściciel lub inna osoba odpowiedzialna, która została upoważniona, które to zwierzęta nie są przeznaczone na sprzedaż lub przekazanie innemu właścicielowi.

W tym przypadku pod pojęciem zwierząt domowych rozumiane są: psy, koty, zwierzęta z rodziny łasicowatych, bezkręgowce (poza pszczołami i rakami), tropikalne ryby ozdobne, płazy, gady, ptaki wszystkich rodzajów (poza drobiem wwożonym w celach komercjalnych, do ogrodów zoologicznych i sklepów zoologicznych), ssaki: gryzonie i króliki poza przeznaczonymi na produkcję jedzenia.

Psy, koty, zwierzęta z rodziny łasicowatych (Mustelidae) i gatunek tchórz zwyczajny (Mustela putorius), które pochodzą z terenu państw członkowskich Unii Europejskiej muszą:

  1. być oznaczone mikrochipem
  2. posiadać paszport wydany przez upoważnionego do tego weterynarza, potwierdzający ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie (w odstępach czasowych będących zgodnymi z zaleceniami producenta szczepionki)

Ponadto, zezwala się na wwóz i przemieszczanie się tych gatunków zwierząt, które są młodsze niż 3 miesiące i nieszczepione, jeżeli posiadają paszport i jeśli od narodzin przebywały w tym samym miejscu i nie miały kontaktu ze zwierzętami dzikimi, które mogły być narażone na zakażenie, lub poruszają się w towarzystwie matki, od której są nadal zależne. Jeśli te same zwierzęta domowe wwożone zostają na terytorium Chorwacji w celu pobytu stałego, a nie zostały zachipowane, muszą zostać zachipowane w ciągu 15 dni od wjazdu do kraju.

Jeśli psy, koty, zwierzęta z rodziny łasicowatych (Mustelidae) i gatunek tchórz zwyczajny (Mustela putorius) są oznaczone mikrochipem, który nie jest zgodny z kryteriami określonymi przez przepisy chorwackie, tzn. przepisy UE, ich właściciel musi zapewnić odpowiedni czytnik do odczytywania numeru identyfikacyjnego z mikrochipu.

Zabroniony jest wwóz i czasowy pobyt na terytorium Chorwacji psów potencjalnie niebezpiecznych gatunku terier typu bull, które nie są wpisane do rejestru Międzynarodowej Federacji Kynologicznej (FCI) i ich krzyżówek.

W mieście Zagrzeb (podobne zasady i sposoby trzymania psów zostały wprowadzone także w innych miejscach Chorwacji) określone jest, że na ulicy, w miejscach publicznych, parkach i w przestrzeniach wspólnych budynków (klatka schodowa, wejście, winda, podwórze itp.) pies musi być prowadzony na smyczy tak, aby nie zagrażał bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi, innych zwierząt i ich poruszaniu się.

Dodatkowe informacje dostępne są na poniższej stronie internetowej:

http://www.veterinarstvo.hr/default.aspx?id=1289
 

PRZEWÓZ LEKÓW

Na terytorium Republiki Chorwacji można wwieźć tylko taką ilość gotowych leków, jaka jest niezbędna do zażywania przez okres najwyżej jednego miesiąca. Leki te muszą być dopuszczone do użytku w państwie, gdzie zostały wyprodukowane. Podróżny musi posiadać ze sobą historię choroby lub zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność zażywania leków.

W przypadku leków, które zawierają środki odurzające możliwy jest wwóz leków w dawce na 5 dni. Niezbędne jest przy tym posiadanie odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego, kopii recepty, kopii historii choroby. Osoby, które przyjmują takie leki w ramach terapii zastępczej w leczeniu uzależnień, czy w leczeniu chorób złośliwych mogą przewieźć przez granicę dawkę na 15 dni.


SAMOCHODY

Dokumenty wymagane przy wjeździe do Chorwacji samochodem to: dowód rejestracyjny pojazdu i obowiązkowe ubezpieczenie pojazdu OC. Zielona karta nie jest wymagana.

Podróżny, który przekracza granicę pojazdem, który nie należy do niego musi mieć pisemne pełnomocnictwo właściciela pojazdu do jego użytkowania potwierdzone u notariusza i przetłumaczone na język chorwacki lub angielski przez tłumacza przysięgłego.

PRZEWÓZ GOTÓWKI PRZEZ GRANICĘ

Osoby fizyczne mogą przewieźć gotówkę przez granicę w każdej ilości (w gotówce i czekach) i walucie. Kwotę powyżej 10.000 euro należy zgłosić funkcjonariuszowi celnemu w czasie wjazdu i wyjazdu z terytorium Republiki Chorwacji.

OSOBY MAŁOLETNIE

Dzieci mogą przekroczyć chorwacką granicę z ważnym paszportem lub ważnym dowodem osobistym.

W przypadku, gdy dziecko nie podróżuje w towarzystwie rodziców lub prawnych opiekunów niezbędne będzie poświadczone pozwolenie podpisane przez obydwoje rodziców.

W tym celu przy przekroczeniu granicy Republiki Chorwacji osoby takie powinny okazać potwierdzoną notarialnie zgodę opiekuna prawnego zawierającą następujące pozycje:

- dane osobiste opiekuna prawnego,
- dane osobiste osoby małoletniej
- cel i okres pobytu w Republice Chorwacji,
- termin pobytu w Republice Chorwacji,
- okres ważności zgody,
- podpis opiekuna prawnego.

Zgoda powinna być przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego na język chorwacki lub angielski.

Wyżej opisana zgoda nie jest wymagana, gdy osoba małoletnia posiada paszport i:
- podróżuje samolotem i dysponuje odpowiednim dokumentem wydanym przez przewożnika zgodnie ze standardami IATA, lub
- jest wymieniona na liście uczestników wycieczki szkolnej, sporządzonej przez szkołę organizującą wyjazd i przetłumaczonej na język chorwacki lub angielski, lub
- jest wymieniona na liście uczestników imprezy sportowej lub kulturalnej.

Podczas kontroli przydatne mogą być i inne dokumenty (npr. akt urodzenia, decyzja Sądu itp.) które nie muszą być przetłumaczone na język chorwacki, a mogą przyczynić się do szybszej i prościej kontroli granicznej o ile obcokrajowiec je posiada.

 

DANE KONTA AMBASADY

Ambasada Republiki Chorwacji

ul. Ignacego Krasickiego 25

02-611 Warszawa

Bre Bank, konto nr 44 1140 1010 0000 3076 4000 1001