Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Državljanstvo

Stjecanje hrvatskog državljanstva

Osobe koje nemaju hrvatsko državljanstvo (stranci) mogu podnijeti zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva

Osobe koje nemaju hrvatsko državljanstvo (stranci) mogu podnijeti zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva i prirođenjem postati hrvatski državljani ako ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o hrvatskom državljanstvu.  

Hrvatsko državljanstvo se može prirođenjem steći po sljedećim pravnim osnovama:

 • po osnovi boravka u Hrvatskoj
 • po osnovi rođenja u Hrvatskoj
 • po osnovi braka ili životnog partnerstva s hrvatskim državljaninom
 • po osnovi iseljenja
 • po osnovi postojanja interesa za Republiku Hrvatsku
 • po osnovi pripadnosti hrvatskom narodu
 • po osnovi ponovnog primitka u hrvatsko državljanstvo.

Maloljetna djeca mogu prirođenjem steći hrvatsko državljanstvo:

 • ako oba roditelja stječu državljanstvo prirođenjem
 • ako prirođenjem stječe državljanstvo samo jedan roditelj, a dijete živi u Hrvatskoj i ima odobren stalni boravak
 • ako jedan od roditelja stječe državljanstvo prirođenjem na temelju članka 11. stavka 1. ili članka 16. Zakona o hrvatskom državljanstvu
 • ako prirođenjem stječe državljanstvo samo jedan roditelj, drugi je bez državljanstva ili nepoznatog državljanstva, a dijete živi u inozemstvu.

Ministarstvo unutarnjih poslova obavlja poslove u vezi stjecanja hrvatskog državljanstva prirođenjem.
 

Podnošenje zahtjeva

Zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem podnosi se osobno u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji, prema mjestu odobrenog privremenog odnosno stalnog boravka. Iznimno, ako se radi o osobi s invaliditetom, zahtjev se može podnijeti putem zakonskog zastupnika ili ovlaštenog opunomoćenika. Ako podnositelj zahtjeva nema odobren privremeni ili stalni boravak u Republici Hrvatskoj, zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem podnosi se putem diplomatske misije ili konzularnog ureda Republike Hrvatske u inozemstvu.

Obrazac zahtjeva, zajedno s upitnikom koji trebate ispuniti, možete preuzeti sa stranica MUP-a 

Zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem punoljetne osobe

Zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem punoljetne osobe i djeteta/djece

Zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem djeteta/djece.

Uz zahtjev se prilaže:

 • životopis
 • izvadak iz matice rođenih (za osobe u braku i izvadak iz matice vjenčanih), ne stariji od šest mjeseci (nije potrebno prilagati ako su rođenje, odnosno sklapanje braka upisani u državne matice u RH)
 • dokaz o državljanskom statusu
 • uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog inozemnog tijela države čiji su podnositelji zahtjeva državljani te države u kojoj imaju stalni boravak u izvorniku ili propisno ovjerenoj preslici s prijevodom na hrvatski jezik ne starijeg datuma od šest mjeseci (ako osoba ima reguliran boravak u SR Njemačkoj, višejezični standardni obrazac potvrde o nekažnjavanju u skladu s Uredbom EU br. 2016/1191 o javnim ispravama  od 16. veljače 2019. ili njemačka potvrda o nekažnjavanju ovjerena štambiljem Apostille i prevedena na hrvatski jezik).
 • važeća isprava o identitetu u ovjerenoj preslici s vidljivom fotografijom
 • kod podnošenja zahtjeva u inozemstvu, konzularna pristojba se plaća prilikom njegova podnošenja.

Ako se zahtjev podnosi i za malodobnu djecu, prilaže se i izvadak iz matice rođenih djeteta, dokaz o državljanskom statusu djeteta i pisana suglasnost drugog roditelja (Zakonom su propisani izuzeci kada zahtjev može podnijeti samostalno jedan od roditelja). Izvadak iz matice rođenih nije potrebno prilagati ako je činjenica rođenja djeteta upisana u maticu rođenih u RH.
 
Za različite osnove stjecanja hrvatskog državljanstva treba priložiti i druge isprave.

Obavijesti o fazi predanog zahtjeva mogu se dobiti temeljem strankinog pisanog zahtjeva upućenog poštom ili elektroničkom poštom.
 

 

Dokaz poznavanja hrvatskog jezika i kulture

Podnositelji zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva po osnovi boravka u Hrvatskoj, izuzev osoba starijih od 60 godina, dužni su u postupku stjecanja hrvatskog državljanstva dokazati poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma, hrvatske kulture i društvenog uređenja Hrvatske.

  

Poznavanje hrvatske kulture i društvenog uređenja dokazuje se popunjavanjem upitnika o poznavanju hrvatske kulture i društvenog uređenja koji podnositelj zahtjeva popunjava samostalno, bez konzultacija, pred službenikom policijske uprave ili postaje.

Poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma dokazuje se odgovarajućim dokazima, a u nekim slučajevima može se dokazivati popunjavanjem obrasca zahtjeva za stjecanje državljanstva prirođenjem (npr. stranci koji su do dana podnošenja zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva u Republici Hrvatskoj bili u statusu izbjeglice najmanje 10 godina i stranci koji su imali prebivalište u Republici Hrvatskoj na dan 8. listopada 1991. godine, a koji su korisnici programa povratka ili obnove ili stambenog zbrinjavanja).
 

Podizanje domovnice

Nakon primitka u hrvatsko državljanstvo i izvršenog upisa u knjigu državljana Republike Hrvatske, domovnica se može podići u bilo kojem matičnom uredu u Republici Hrvatskoj.
Informacije se mogu dobiti na brojeve telefona 01/6101 544 ili 6101 564.

Procedure stjecanja hrvatskog državljanstva po različitim osnovama, s detaljnim navođenjem potrebne dokumentacije, opisane su na internetskim stranicama MUP-a

Stjecanje hrvatskog državljanstva - Upute o proceduri.
 

Dodatne informacije: 

Zakon o hrvatskom državljanstvu 

 

 

Utvrđivanje hrvatskog državljanstva

U ovom se postupku utvrđuje je li osoba stekla hrvatsko državljanstvo po propisima važećim 08. listopada 1991. godine

Zahtjev za utvrđivanje hrvatskog državljanstva mogu podnijeti osobe koje nisu upisane u knjige državljana Republike Hrvatske, a po propisima koji su bili važeći do dana 8. listopada 1991. godine stekle su to svojstvo. Ispunjenje zakonskih pretpostavki za naknadni upis u knjige državljana utvrđuju se prema propisima koji su važili u trenutku rođenja podnositelja zahtjeva.

Ukoliko se u postupku utvrdi da osoba udovoljava uvjetima za naknadni upis u knjigu državljana, smatra se hrvatskim državljaninom od rođenja, a ne od dana upisa.

U slučaju udovoljavanja uvjetima, policijska uprava ili postaja, ili diplomatska misija/konzularni ured osobu obavještava o upisu u knjigu državljana (matični ured, stranica, redni broj upisa), no ukoliko osoba ne udovoljava uvjetima upisa pozvat će se radi uručenja rješenja o odbitku zahtjeva.

Obavijesti o fazi predanog zahtjeva mogu se dobiti temeljem strankinog pisanog zahtjeva upućenog poštom ili elektroničkom poštom.
 

Podnošenje zahtjeva

Zahtjev za utvrđivanje hrvatskog državljanstva podnosi se osobno u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji, prema mjestu odobrenog privremenog odnosno stalnog boravka. Iznimno, ako se radi o osobi s invaliditetom, zahtjev se može podnijeti putem zakonskog zastupnika ili ovlaštenog opunomoćenika. Ako podnositelj zahtjeva nema odobren privremeni ili stalni boravak u Republici Hrvatskoj, zahtjev za utvrđivanje hrvatskog državljanstva podnosi se putem diplomatske misije ili konzularnog ureda Republike Hrvatske u inozemstvu.

Obrazac zahtjeva zajedno s upitnikom koji trebate ispuniti možete preuzeti sa stranica Ministarstva unutarnjih poslova

Zahtjev za utvrđivanje hrvatskog državljanstva.
 
Uz zahtjev se prilaže:

 • životopis
 • izvadak iz matice rođenih (za osobe u braku i izvadak iz matice vjenčanih)
 • važeća isprava o identitetu u ovjerenoj preslici s vidljivom fotografijom
 • dokaz o državljanskom statusu (uvjerenje o državljanstvu iz kojeg će biti razvidno kada je i po kojoj osnovi podnositelj zahtjeva stekao strano državljanstvo, po mogućnosti priložiti i ovjerenu presliku rješenja nadležnog tijela o stjecanju stranog državljanstva)
 • potvrda matičnog ureda da osoba nije upisana u knjige državljana prema mjestu upisa roditelja, prema mjestu prebivališta roditelja u vrijeme njegovog rođenja ili da su knjige uništene/nestale
 • uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog inozemnog tijela države čiji su podnositelji zahtjeva državljani te države u kojoj imaju stalni boravak u izvorniku ili propisno ovjerenoj preslici s prijevodom na hrvatski jezik ne starijeg datuma od šest mjeseci (ako osoba ima reguliran boravak u SR Njemačkoj, višejezični standardni obrazac potvrde o nekažnjavanju u skladu s Uredbom EU br. 2016/1191 o javnim ispravama  od 16. veljače 2019. ili njemačka potvrda o nekažnjavanju ovjerena štambiljem Apostille i prevedena na hrvatski jezik).
 • ovjerene preslike domovnica ili potvrda matičnih ureda o upisu roditelja ili jednog od roditelja podnositelja zahtjeva u knjige hrvatskih državljana (ako su oba roditelji hrvatski državljani, priložiti njihove domovnice ili potvrde matičnog ureda radi brže obrade zahtjeva)
 • izvatke iz državnih matica (rođenih ili vjenčanih ili umrlih) za roditelje ako istima raspolaže, može i starijeg datuma izdavanja.

Osobe koje su se iselile u inozemstvo, izvan područja bivše FNRJ/SFRJ, zahtjevu prilažu i dokaz o prijašnjem jugoslavenskom državljanstvu (stari pasoš, uvjerenje o državljanstvu, vojnu ili radnu knjižicu i sl.).

Za  osobe koji su državljani neke od država nastalih od bivših republika SFRJ, odlučujuća je činjenica jesu li po propisima koji su važili do 8. listopada 1991. godine stekli neko drugo republičko državljanstvo u okviru bivše SFRJ. U tom slučaju ne udovoljavaju uvjetima za utvrđivanje hrvatskog državljanstva i naknadni upis u knjigu hrvatskih državljana. Iznimno, a sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu (NN br. 102/19), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2020. godine, hrvatskim državljaninom smatra se i osoba rođena u razdoblju od 8. siječnja 1977. do 8. listopada 1991., kojoj su u trenutku rođenja oba roditelja imala hrvatsko državljanstvo, ali joj je u evidenciji o državljanstvu upisano drugo državljanstvo, ako u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona podnese zahtjev za utvrđivanje hrvatskog državljanstva.

Pravna osnova za utvrđivanje državljanstva

 • Postupak utvrđivanja hrvatskog državljanstva provodi se temeljem članka 30. stavak 1. i članka 30.a stavka 2. Zakona o hrvatskom državljanstvu.

  Člancima 4. i 5. Zakona propisani su uvjeti stjecanja hrvatskog državljanstva podrijetlom za novorođenu djecu i osobe rođene nakon stupanja na snagu navedenog Zakona tj. nakon 08.10.1991. godine. Punoljetne osobe, koje još nisu navršile 21. godinu, podnose zamolbu/prijavu za izravan upis u maticu rođenih (ako nisu rođene u Republici Hrvatskoj) i knjigu državljana Ministarstvu uprave Republike Hrvatske putem nadležne diplomatske misije ili konzularnog ureda Republike Hrvatske u inozemstvu ukoliko prebivaju u inozemstvu.

  Osobe starije od 21. godine zahtjeve za upis u knjigu državljana Republike Hrvatske po odredbama članaka 4. i 5. podnose na obrascu upitnika za utvrđivanje hrvatskog državljanstva. Za osobe koje temelje zahtjev na odredbi članka 5. stavka 2. Zakona (dakle osobe starije od 21. godine, rođene u inozemstvu kojima je jedan roditelj bio hrvatski državljanin u trenutku njihovog rođenja), svojem zahtjevu obavezno, uz drugu potrebnu dokumentaciju, prilažu i uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog inozemnog tijela države čiji su podnositelji zahtjeva državljani te države u kojoj imaju stalni boravak u izvorniku ili propisno ovjerenoj preslici s prijevodom na hrvatski jezik ne starijeg datuma od šest mjeseci (njemačka potvrda o nekažnjavanju treba biti ovjerena štambiljem Apostille i prevedena na hrvatski jezik) ili višejezični standardni obrazac potvrde o nekažnjavanju (u skladu s Uredbom EU br. 2016/1191 o javnim ispravama  od 16. veljače 2019.)

Odredba članka 5. stavka 2. Zakona privremenog je karaktera jer se zahtjevi mogu podnijeti u roku od dvije godine od stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu (NN br. 102/19).

Procedura utvrđivanja hrvatskog državljanstva s detaljnim navođenjem potrebne dokumentacije, opisana je na internetskim stranicama MUP-a

Utvrđivanje hrvatskog državljanstva - upute o proceduri.
 

Dodatne informacije: 

Zakon o hrvatskom državljanstvu

 

Dvojno državljanstvo

Hrvatska, u nekim slučajevima, uz stjecanje hrvatskog dopušta i zadržavanje jednog ili više stranih državljanstava

Zadržavanje stranog državljanstva dopušteno je:

 • kada se hrvatsko državljanstvo stječe temeljem braka ili životnog partnerstva s hrvatskim državljaninom
 • kada ga stječe iseljenik, njegovi potomci i njihovi bračni drugovi
 • kada je u pitanju stranac čije bi primanje u hrvatsko državljanstvo predstavljalo interes za Hrvatsku i njegovom bračnom drugu
 • maloljetniku
 • osobama koje traže ponovni primitak u hrvatsko državljanstvo
 • pripadnicima hrvatskog naroda koji žive u inozemstvu.

Obvezan otpust iz stranog državljanstva

Otpust iz stranog državljanstva  obvezne su dostaviti osobe koje zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva podnose na temelju boravka u Republici Hrvatskoj (redovna naturalizacija) te osobe koje zahtjev podnose na temelju rođenja na području Republike Hrvatske. 

 

Prestanak hrvatskog državljanstva

Zahtjev za prestanak državljanstva podnosite ako uz hrvatsko državljanstvo imate i strano ili vam je prestanak hrvatskog uvjet za dobivanje stranog državljanstva

Zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva mogu podnijeti hrvatski državljani ako uz hrvatsko državljanstvo posjeduju i strano državljanstvo ili im strana država jamči primitak u njihovo državljanstvo pod uvjetom prestanka hrvatskog državljanstva. 
 

Podnošenje zahtjeva

Zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva podnosi se osobno u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji, prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta. Iznimno, ako se radi o osobi s invaliditetom, zahtjev se može podnijeti putem zakonskog zastupnika ili ovlaštenog opunomoćenika. Zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva može se podnijeti i putem diplomatske misije ili konzularnog ureda Republike Hrvatske u inozemstvu.


Propisani obrazac s upitnikom možete preuzeti sa stranica Ministarstva unutarnjih poslova
Zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva punoljetne osobe i djeteta/djece

Zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva djeteta/djece.


Uz zahtjev se prilaže:  

 • životopis
 • izvadak iz matice rođenih (nije ga potrebno prilagati  ako rođenje upisano u maticu rođenih u RH)
 • važeća identifikacijska isprava, ovjerena preslika
 • kod podnošenja zahtjeva u RH, upravna pristojba se plaća prilikom preuzimanja rješenja o otpustu iz hrvatskog državljanstva, odnosno rješenja kojim se zahtjev odbija
 • kod podnošenja zahtjeva u inozemstvu, plaća se konzularna pristojba
 • ako se zahtjev podnosi i za malodobnu djecu, prilaže se izvadak iz matice rođenih (nije potreban ako je činjenica rođenja djeteta upisana u maticu rođenih u RH), ovjerena preslika važeće identifikacijske isprave ako je posjeduje
 • dokaz stranog državljanstva ili zajamčenje inozemnog tijela o primitku u strano državljanstvo s ovjerenim prijevodom na hrvatski jezik od ovlaštenog sudskog tumača.

Odricanje od hrvatskog državljanstva

Hrvatsko državljanstvo može prestati i po osnovi odricanja od njega.

U tom slučaju, uz propisani obrazac zahtjeva za prestanak hrvatskog državljanstva s upitnikom, trebate priložiti:

 • životopis
 • ovjerenu presliku važeće identifikacijske isprave
 • vlastoručno potpisanu i propisno ovjerenu izjavu o odricanju od hrvatskog državljanstva s naznačenim datumom 
 • dokaz stranog državljanstva
 • dokaz prebivališta u inozemstvu
 • izvadak iz matice rođenih (nije potreban ako je činjenica rođenja upisana u maticu rođenih u RH).


Ako se zahtjev podnosi i za malodobnu djecu prilaže se i:

 • životopis
 • izvadak iz matice rođenih djeteta (nije potreban ako je činjenica rođenja djeteta upisana u maticu rođenih u RH)
 • ovjerena preslika identifikacijske isprave, ako je posjeduje
 • izvadak iz matice vjenčanih zakonskog zastupnika djeteta (ako zahtjev za otpust podnosi samo jedan od roditelja potrebno je priložiti dokaz o državljanskom statusu drugog roditelja)
 • preslika presude nadležnog suda o razvodu braka (ako je brak razveden)
 • zajamčenje o primitku u strano državljanstvo ili dokaz o posjedovanju stranog državljanstva djeteta (uvjerenje, ovjerena preslika putovnice).

  Ako je zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva podnesen u inozemstvu, plaća se konzularna pristojba.
   

Dodatne informacije: 

Zakon o hrvatskom državljanstvu