Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Legalizacija isprava

LEGALIZACIJA ISPRAVA
 
Uredovno vrijeme za rad sa strankama za legalizaciju isprava je od ponedjeljka do četvrtka od 9.00 do 11.00 sati te od 13.00 do 15.00 sati, a petkom od 9.00 do 12.00 sati.
 
Adresa: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Uprava za konzularne poslove, Sektor za međunarodnu pravnu pomoć, državljanstvo i putne isprave, Služba za međunarodnu pravnu pomoć, Trg Petra Petretića 2, 10000 Zagreb
 
Načini plaćanja upravne pristojbe:
Za postupak legalizacije isprava u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske naplaćuje se, sukladno tarifnom broju 24. “Uredbe o tarifi upravnih pristojbi” (“Narodne novine”, broj 156/2022.) upravna pristojba u iznosu od 7,30 eura (55,00 kuna) za jednu ovjeru.
Iznos pristojbe do 13,30 eura (100,00 kuna) moguće je platiti u državnim biljezima, a iznos veći od 13,30 eura (100,00 kuna) uplatom na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske,  IBAN: 1210010051863000160;
 
Za pravne osobe:
upisivanjem broja 64 (model) u prvu kućicu uplatnice,
upisivanjem broja 5002-721-OIB
npr.      64 1001005-1863000160
            5002-721-OIB
Za fizičke osobe:
upisivanjem broja 64 (model) u prvu kućicu uplatnice,
upisivanjem broja 5002-721-OIB, u drugo polje uplatnice
(U slučaju kad predviđeni iznos uplaćuje stranac, potrebno je poslije broja 5002 upisati broj 721- i broj upisa iz knjige ovjera, koju  će upisati djelatnik Ministarstva prilikom podnošenja zahtjeva stranke.)
 
Upravnu pristojbu moguće je platiti i platnim karticama putem POS uređaja.
 
 
LEGALIZACIJA / NADOVJERA STRANIH JAVNIH ISPRAVA RADI KORIŠTENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ
 
Za korištenje stranih javnih isprava (na primjer: rodni list, vjenčani list, svjedodžba, diploma i slično) u međunarodnom pravnom prometu u Republici Hrvatskoj prethodno je potrebno provesti postupak njihove legalizacije, osim ako dvostranim i mnogostranim međunarodnim ugovorima nije utvrđeno drukčije. Postupku legalizacije podliježu i privatne isprave koje, nakon što su ovjerene pri nadležnom tijelu države u kojoj su sačinjene, dobivaju status javne isprave. Važno je naglasiti da se ovjeravanjem isprave potvrđuje vjerodostojnost pečata i potpisa službene osobe koji su stavljeni na ispravu, ali ne i njezin sadržaj.
 
Haška Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. listopada 1961., pojednostavnila je postupak legalizacije u odnosima između ugovornih stranaka, pa javna isprava podliježe jednom ovjeravanju nadležnog tijela države koja je ispravu izdala. Podatke o navedenoj Konvenciji i državama pristupnicama moguće je pronaći na internetskim  stranicama (www.hcch.net).
 
Svaki općinski sud u Republici Hrvatskoj ovjerit će potvrdom “Apostille” jedino isprave što su ih izdala tijela koja imaju sjedište na području tog suda, a Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske, isprave koje su izdala tijela na području bilo kojeg općinskog suda u Republici Hrvatskoj.
 
Međutim, ako između Republike Hrvatske i druge države ne postoji dvostrani ili mnogostrani ugovor, koji ukida ili olakšava legalizaciju, potrebno je isprave legalizirati / nadovjeriti u postupku pune legalizacije.
 
Ministarstvo vanjskih i europskih  poslova, ali i hrvatske diplomatske misije u inozemstvu - ovlaštene su obavljati poslove pune legalizacije isprava u međunarodnom prometu (odnosno isprava izdanih u inozemstvu koje će se upotrijebiti u Republici Hrvatskoj i isprava izdanih u Republici Hrvatskoj koje će se upotrijebiti u inozemstvu), temeljem odredbi Zakona o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu.
 
 
LEGALIZACIJA/NADOVJERA JAVNIH ISPRAVA IZDANIH U REPUBLICI HRVATSKOJ RADI KORIŠTENJA U INOZEMSTVU
 
Javne isprave izdane u Republici Hrvatskoj, koje stranka namjerava koristiti u drugoj državi potrebno je legalizirati ako je to prema propisima te države potrebno ili ako u odnosima između Republike Hrvatske i druge države ne postoji posebni dvostrani ili mnogostrani ugovor koji ukida ili olakšava legalizaciju.
 
Potpis i pečat tijela ili ustanove koja je izdala ispravu potrebno je  nadovjeriti sljedećim redoslijedom:
 
 1. u općinskom sudu, prema mjestu sjedišta ovjerovitelja isprave (matičnog ureda, javnog bilježnika, sudskog tumača, sveučilišta i sl., jer kod istog suda potpisnici isprave trebaju prethodno deponirati potpis i otisak pečata);
 2. u Ministarstvu pravosuđa i uprave Republike Hrvatske, Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb;
 3. u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske,  Uprava za konzularne poslove, Sektor za međunarodnu pravnu pomoć, državljanstvo i putne isprave, Služba za međunarodnu pravnu pomoć, Trg Petra Petretića 2, 10000 Zagreb;
 4. u diplomatskoj misiji u Republici Hrvatskoj one države u kojoj se ta isprava namjerava upotrijebiti.
 
Ako država, u kojoj stranka namjerava koristiti ispravu, nema diplomatsko predstavništvo u Republici Hrvatskoj, ispravu će, nakon što je ovjerena u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske, ovjeriti diplomatska misija Republike Hrvatske u državi u kojoj i ta država ima svoje diplomatsko predstavništvo, zatim ministarstvo vanjskih poslova države u kojoj obje države imaju diplomatsko predstavništvo, a na kraju je ovjerava diplomatsko predstavništvo države u kojoj će se isprava koristiti.
 
Osoba koja podnosi zahtjev za legalizaciju isprava treba donijeti izvornike isprava koje se ovjeravaju, neovjerene preslike istih i identifikacijsku ispravu.
 
 
LEGALIZACIJA / NADOVJERA STRANIH JAVNIH ISPRAVA RADI KORIŠTENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ
 
Javne isprave izdane u inozemstvu mogu se upotrijebiti u Republici Hrvatskoj (osim ako drukčije nije određeno dvostranim ili mnogostranim ugovorima) ako su legalizirane u skladu s propisima zemlje izdavanja i nadovjerene u diplomatskoj misiji Republike Hrvatske u toj državi.
 
Druga mogućnost je da se nakon legalizacije u skladu s propisima države izdavanja, isprave legaliziraju/nadovjere u diplomatskoj misiji te države u Republici Hrvatskoj i legaliziraju/nadovjere u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske. U slučaju da Republika Hrvatska nema diplomatsku misiju u državi izdavanja isprave, a niti ta država nema diplomatsku misiju u Republici Hrvatskoj, legalizacija/nadovjera može se obaviti i u  trećoj državi, u kojoj obje države imaju diplomatsku misiju i to na sljedeći način: nakon ovjere isprave od strane nadležnih tijela države u kojoj je izdana, ispravu nadovjerava njezina diplomatska misija u trećoj državi, zatim ministarstvo vanjskih poslova treće države i na kraju diplomatska misija Republike Hrvatske u toj trećoj državi.
 
Uredba (EU) br. 2016/1191 o javnim ispravama
U skladu s Uredbom EU-a  Europskog parlamenata i Vijeća  o promicanju slobodnog kretanja građana, od 16. veljače 2019. godine  unutar EU-a određene se javne isprave i njihove ovjerene preslike izuzimaju od legalizacije i formalnosti u pogledu potvrde „Apostille“.
 
Od početka primjene spomenute Uredbe više nije potrebno legalizirati, odnosno stavljati potvrdu „Apostille“ na isprave u pravnom prometu na području EU, a koje su obuhvaćene Uredbom o javnim ispravama.
 
Hrvatske javne isprave koje su obuhvaćene Uredbom o javnim ispravama su: rodni list, smrtni list, vjenčani list, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o životnom partnerstvu, uvjerenje o prebivalištu i/ili boravištu, potvrda o nepostojanju kaznene evidencije te potvrda za kandidiranje ili glasanje na izborima za Europski parlament ili na lokalnim izborima u drugoj državi članici.
 
Također se napominje kako nije potrebno prevoditi rečene isprave, izuzev posljednje, ako građani zatraže da im se izda i višejezični standardni obrazac koji će služiti umjesto prijevoda, a o čemu će ih obavijestiti nadležna tijela koja im budu izdavala iste isprave.
 
Više informacija o Uredbi s višejezičnim standardnim obrascima možete pronaći na Europskom portalu e-pravosuđe:
 https://beta.e-justice.europa.eu/551/EN/public_documensts
 
 
 1. BILATERALNI UGOVORI KOJIMA JE UKINUTA LEGALIZACIJA U ODNOSU NA SLJEDEĆE DRŽAVE:
 
 • AUSTRIJA (Republika Austrija)
Ugovor o uzajamnom pravnom prometu od 16. prosinca 1954. (SL-Dodatak br. 8/55)
 • BELGIJA (Kraljevina Belgija)
Ugovor o pravnoj pomoći u građanskim i trgovačkim stvarima od 24. rujna 1971. (SL-Dodatak br. 7/74).
 • BOSNA I HERCEGOVINA
Sporazum o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima od 26. veljače 1996. (izmjene i dopune 17. lipnja 2002. Sporazum između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima)
 • BUGARSKA (Republika Bugarska)
Ugovor o uzajamnoj pravnoj pomoći od 23. ožujka 1956. (SL-Dodatak br. 1/57)
 • CRNA GORA (specifičnost)
Premda između država nije zaključen ugovor, u odnosima između Republike Hrvatske i Crne Gore relevantne su odredbe Bečke konvencije o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora. Republika Hrvatska je stranka ove Konvencije na temelju notifikacije o sukcesiji. Konvencija je stupila na snagu 6. studenog 1996. godine. Crna Gora notificirala je sukcesiju u odnosu na ovu Konvenciju te se ista smatra strankom Konvencije od 3. lipnja 2006. godine.
 • ČEŠKA (Češka Republika)
Ugovor o reguliranju pravnih odnosa u građanskim, porodičnim i krivičnim stvarima od 20. siječnja 1964. (SL-Dodatak br. 13/64.)
 • FRANCUSKA (Francuska Republika)
Konvencija o izdavanju isprava o osobnom stanju i oslobođenju od legalizacije od 29. listopada 1969. (SL-Dodatak br. 3/71)
 • GRČKA (Helenska Republika)
Konvencija o uzajamnim pravnim odnosima od 18. lipnja 1959. (SL-Dodatak br. 7/60.)
 • ITALIJA (Talijanska Republika)
Konvencija o uzajamnoj pravnoj pomoći u građanskim i upravnim stvarima od 3. prosinca 1960. (SL-Dodatak br. 5/63)
 • MAĐARSKA
Ugovor o uzajamnom pravnom prometu od 7. ožujka 1968. (SL-Dodatak br. 3/68)
Ugovor o izmjeni i dopuni Ugovora o uzajamnom pravnom prometu od 7. ožujka 1968. sklopljen 25. travnja 1968. (SL-MU br. 1/87.)
 • MAKEDONIJA (Republika Sjeverna Makedonija)
Ugovor o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima (NN br. 3/1995.)
 • POLJSKA (Republika Poljska)
Ugovor o pravnom prometu u građanskim i krivičnim stvarima od 6. veljače 1960. (SL-Dodatak br. 5/63)
 • RUMUNJSKA
Ugovor o pravnoj pomoći od 18. listopada 1960. (SL-Dodatak br. 8/61.)
 • RUSKA FEDERACIJA
Ugovor o pravnoj pomoći u građanskim, porodičnim i krivičnim stvarima od 24. veljače 1962. (SL-Dodatak br. 5/63.)
 • SLOVAČKA (Slovačka Republika)
Ugovor o reguliranju pravnih odnosa u građanskim obiteljskim i krivičnim stvarima od 20. siječnja 1964. (SL-Dodatak br. 13/64.)
 • SLOVENIJA (Republika Slovenija)
Ugovor o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima od 7. veljače 1994. (NN br. 3/94)
 • SRBIJA (Republika Srbija)
Ugovor o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima (NN-MU br. 6/98.)
 • TURSKA (Republika Turska)
Ugovor o pravnoj pomoći u građanskim i trgovačkim stvarima (NN-MU br. 15.2000.)
Konzularna konvencija od 31. ožujka 1968. (SL-Dodatak br. 9/72.)
 
 
 1. Podaci o državama pristupnicama Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava od 5. listopada 1961. godine, Haag, temeljem koje se izdaje potvrda Apostille, dostupni su na Internet stranici: www.hcch.net.
 
 1. Podaci o državama pristupnicama Konvencije o izdavanju izvadaka iz matičnih knjiga na više jezika potpisane 8. rujna 1976. godine u Beču, nalaze se na Internet stranici: www.eda.admin.ch.(Ciec 16).