Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Poljska inicijativa za poticanje rasta kroz EU investicije

<p style="text-align: justify;"> Poljski ministar financija je na sastanku ECOFIN-a koji se održao 13. rujna 2014. godine u Milanu predložio osnivanje Europskog fonda za investicije, koji bi djelovao na EU razini kao poseban instrument/pokretač pod okriljem EIB Grupe. Kapital Fonda bi se putem zaduživanja na financijskom trži&scaron;tu izravno investirao u odabrane paneuropske infrastrukturne projekte u sektorima energije, transporta, ICT-a, a možda i u europski obrambeni sektor. Dodatna sredstva trebalo bi dopuniti kroz EIB financiranje i proračun EU-a, a pri tome bi se doprinosi država članica u kapitalizaciji Europskog fonda za investicije (EFI) trebali isključiti iz izračuna proračunskog deficita, te bi se to zaduživanje na financijskim trži&scaron;tima bilježilo kao EFI dug. EFI bi tako olak&scaron;ao usmjeravanje trenutno neiskori&scaron;tene privatne &scaron;tednje prema navedenim sektorima tj. infrastrukturnim paneuropskim projektima velikih razmjera. Poljska nagla&scaron;ava kako su ti sektori već odavno definirani kao prioritetna područja za dugoročno održiv rast u Europi, a načelo supsidijarnosti opravdava poduzimanje akcije na europskoj razini.</p>

Priopćenja