Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Carina

Uredba o uvjetima i postupcima za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine

     Člankom 187. stavak 1. točke 11. i 12. Carinskog zakona (NN 78/99-138/06), te člancima 17. do 21. Uredbe o uvjetima i postupcima za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine (NN 5/07), propisana su oslobođenja od plaćanja carine pri preseljenju predmeta kućanstva i gospodarskog inventara-opreme, prilikom preseljenja fizičkih osoba iz drugih zemalja u RH.

(a) Uvoz predmeta kućanstva

     Glede uvoza predmeta kućanstva, fizičke osobe koje su u drugim državama neprekidno boravile najmanje dvanaest mjeseci, mogu bez plaćanja carine i poreza na dodanu vrijednost uvoziti rabljene predmete kućanstva, koje su posjedovale i koristile tijekom boravka u toj drugoj državi najmanje šest mjeseci prije preseljenja.

Korisnici povlastice mogu biti

 • hrvatski državljani koji su boravili ili radili u inozemstvu
 • strani državljani koji su dobili odobrenje privremenog boravka u RH.

Carinarnici, nadležnoj prema mjestu boravka u RH, moraju se podnijeti slijedeće isprave:

 • pisani zahtjev za korištenjem oslobođenja
 • isprava kojom se dokazuje boravak u inozemstvu (potvrda Veleposlanstva  ili identifikacijska isprava i potvrda prijave i odjave boravišta u inozemstvu…)
 • dokaz o prijavi boravišta u RH (osobna iskaznica ili prijava boravišta MUP-a)
 • izjava o datumu doseljenja (u roku do 3 mjeseca od useljenja, ovjerena od javnog bilježnika)
 • popis rabljenih predmeta kućanstva (u dva primjerka).

Od datuma preseljenja naznačenog u izjavi korisnika, rok za korištenje oslobođenja za uvoz predmeta kućanstva iznosi 12 mjeseci.

Navedena olakšica može se koristiti višekratno. Sukladno čl. 187. st. 3. toč. a) Zakona, korisnik uvezene predmete kućanstva treba koristiti najmanje idućih godinu dana jer mu toliko traje zabrana otuđenja.

(b) Preseljenje predmeta gospodarskog inventara

     Glede preseljenja predmeta gospodarskog inventara – opreme – radi nastavka gospodarske djelatnosti u RH, korisnik podnosi slijedeće isprave:

 • pisani zahtjev za korištenjem oslobođenja
 • isprava kojom se dokazuje prethodni 12-mjesečni boravak u inozemstvu
 • dokaz o prijavi boravišta u RH
 • izjava o datumu doseljenja
 • isprava o prethodnom obavljanju gospodarske djelatnosti u zemlji prethodnog boravka kao i akta o prestanu poslovanja te djelatnosti izdane od   nadležnih tijela državne uprave u zemlji prethodnog boravka
 • izvadak iz sudskog registra RH kojim se dokazuje ispunjene uvjeta za obavljanje istovrsne gospodarske djelatnosti kakva je obavljana u zemlji   prethodnog boravka
 • specifikacije korištenog gospodarskog inventara (sa trgovačkim nazivima, tarifnim oznakama i količinama za svaku stavku pojedinačno te   ukupne vrijednosti

     Uvoz predmeta gospodarskog inventara može se obaviti u roku od 12 mjeseci od dana prestanka obavljanja gospodarske djelatnosti u zemlji prethodnog boravka (što se utvrđuje iz podnesenog akta o prestanku poslovanja).

     Budući gospodarski inventar ulazi u sustav PDV-a, to se porez na dodanu vrijednost obračunava se i naplaćuje se kao predporez.