Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Putovnica

Putovnica je putna isprava hrvatskog državljanina, kojom se dokazuje identitet i hrvatsko državljanstvo.

Putovnica se izdaje s rokom važenja od 10 godina, osobama mlađim od 27 godina putovnica se izdaje s rokom važenja od 5 godina.

Hrvatski državljani koji borave u inozemstvu zahtjev za izdavanje putovnice mogu podnijeti u nadležnom veleposlanstvu ukoliko u inozemstvu borave dulje od tri mjeseca.

Zahtjev za izradu putovnice podnosi se osobno. Obrasci 1 i 7 moraju se podići osobno u Veleposlanstvu.

Obrazac 1 :

Obrazac 7 :

Dokumenti potrebni za dobivanje hrvatske putovnice

Za prvu putovnicu treba priložiti:

 1. dvije fotografije veličine 35 x 45 mm u boji s jednobojnom svijetlom pozadinom (ukoliko se radi o sijedoj kosi pozadina mora biti tamnija), lice mora zauzimati 75-80% površine fotografije;
 2. domovnica ili rješenje o primitku u hrvatsko državljanstvo;
 3. rodni list odnosno izvadak (izvod) iz matične knjige rođenih, ako ste rođeni u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji ili Crnoj Gori; ako ste rođeni u Južnoj Africi, trebate poslati svoj unabridged birth certificate (izvornik – original ili ovjerena preslika), sa žigom APOSTILLE (možete ga dobiti u Konzularnoj upravi Ministarstva vanjskih poslova JAR u Pretoriji ili kod bilo kojeg visokoga suda -High Court); ako ste rođeni u nekoj trećoj zemlji koja nije potpisnica Haške konvencije onda morate provesti postupak pune legalizacije (ovjera veleposlanstva te zemlje u Južnoj Africi, zatim ovjera Department of Foreign Affairs of South Africa te naposljetku ovjera Veleposlanstva RH u Pretoriji);
 4. dokaz o boravku u inozemstvu duljem od 3 mjeseca (ID ili strana putovnica);
 5. dokaz da ste uplatili 1108 randa (ili 826,00 randa, ako ste mlađi od 27 godina) na račun Veleposlanstva (bank deposit slip) na naš račun: Standard Bank, Hatfield branch, Pretoria, branch code: 011545, broj računa (account number): 011978279; možete također platiti putem interneta, čekom (beneficiary: Embassy of the Republic of Croatia) ili kreditnom karticom. Gotovinu ili poštanske uplate ne primamo!

Za izdavanje nove putovnice treba priložiti:

 1. dvije fotografije veličine 35 x 45 mm u boji sa svijetlom jednobojnom pozadinom (ako osoba ima sijedu kosu pozadina mora biti tamnija) lice mora zauzimati 75-80% površine fotografije;
 2. putovnicu čiji je rok važenja istekao ili koja je popunjena, oštećena i sl.;
 3. osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na osnovi koje se može utvrditi identitet i državljanstvo;
 4. dokaz o boravku u inozemstvu duljem od 3 mjeseca (strana ID ili putovnica).

Za malodobne osobe (djeca do 18 godina) zahtjev za izdavanje putovnice podnosi jedan roditelj. Na žutom obrascu pod podnositelj zahtjeva treba se potpisati jedan roditelj (majka ili otac) i dijete ako je pismeno.

Prilikom podnošenja zahtjeva za dijete potrebno je zatražiti na uvid putovnicu ili drugu identifikacijsku ispravu roditelja. Ukoliko su roditelji prijavljeni na različitim adresama, roditelji moraju dati izjavu na koju će se adresu dijete prijaviti.

Plavi i žuti obrazac treba ispuniti na slijedeći način:

 1. plavi obrazac (obrazaz broj 7) ostavite prazan; samo se potpišite unutar okvira (potpis ne smije prijeći okvir) na dnu stranice s desne strane, crnom tintom (olovkom);
 2. žuti obrazac (obrazac broj 1): na prednoj stranici, zaokružite broj 1 (PUTOVNICA); jedinstveni matični broj građana (kratica: JMBG) naći ćete u svojoj staroj putovnici ili domovnici; ako to nemate ostavite rubriku praznu;
 3. spol: muškarci upisuju M, žene Ž; rođeno prezime = prezime koje ste imali pri rođenju, ako ste ga poslije mijenjali (npr. zbog udaje) prethodno se mora  izvršiti promjena prezimena u matici rođenih i knjizi državljana; adresa: upišite južnoafričku adresu, zemlja prebivališta (npr. JAR) dodaje se na kraju adrese;
 4. ukoliko imate više od dva osobna imena i prezimena sukladno Zakonu o osobnom imenu RH morate dati izjavu u Vlp. kojim imenom i prezimenom se želite služiti u pravnom prometu RH. To ne znači promjenu Vašeg imena ili prezimena, nego samo korištenje skraćenog imena i prezimena u pravnom prometu RH; potrebno je izvršiti promjenu imena u matici rošenih i/ili knjizi državljana RH te se zatim pokreće postupak za izdavanje putovnice;
 5. radi olakšavanja kontakta, molim Vas da na dnu prednje stranice navedete telefonski broj na kojem ćemo Vas najlakše dobiti (npr. broj mobitela), kako bismo Vas obavijestili kad stigne putovnica;
 6. na stražnjoj strani žutog kartona ispunite samo datum podnošenja zahtjeva i potpišite se  (potpis podnositelja zahtjeva).


Malodobne osobe

Osoba mlađa od 14 godina može putovati u inozemstvo samo u pratnji roditelja ili drugog zakonskog zastupnika ili uz njihovu suglasnost u pratnji druge osobe. Suglasnost oba roditelja mora biti ovjerena od javnog bilježnika ili DM/KU Republike Hrvatske u inozemstvu.

Ne postoji mogućnost za upis djece u putnu ispravu roditelja ili zakonskog zastupnika, već se izdaje zasebna putovnica s rokom važenja od 5 godina.

Za maloljetne osobe zahtjev za izdavanje putovnice podnose oba roditelja ili jedan od roditelja uz pismenu suglasnost drugog roditelja.

Ukoliko se putovnica izdaje djetetu čiji su roditelji razvedeni, zahtjev za izdavanje putovnice podnosi roditelj kojem je dijete povjereno na čuvanje i odgoj odlukom suda za poslove starateljstva. Takva odluka inozemnog suda mora biti legalizirana od nadležnog općinskog suda Republike Hrvatske (delibacijski postupak).

Prilikom podnošenja zahtjeva za dijete potrebno je zatražiti na uvid putovnicu ili drugu identifikacijsku ispravu roditelja. Ukoliko su roditelji prijavljeni na različitim adresama, roditelji moraju dati izjavu na koju će se adresu dijete prijaviti.


Promjena imena ili prezimena

Ukoliko je podnositelj zahtjeva sklopio brak u inozemstvu te promijenio prezime, putovnica na novo prezime ne može se izdati prije nego se izvrši promjena prezimena u matici rođenih i matici vjenčanih u RH.

Sukladno Zakonu o osobnom imenu RH, stranka se u pravnom prometu RH može služiti najviše s dvije riječi u imenu i s dvije riječi u prezimenu. Ukoliko stranka ima više od dva imena ili prezimena potrebno je napraviti zapisnik u kojem će stranka izjaviti s koja dva imena ili prezimena se želi služiti u pravnom prometu RH. Takvom izjavom stranka ne mijenja svoj identitet, već se navedenim skraćenim imenom služi jedino  u pravnom prometu RH.


Gubitak ili nestanak putovnice

U slučaju gubitka ili nestanka putovnice, građanin je dužan bez odgode prijaviti nestanak putovnice Veleposlanstvu i dati izjavu u svezi okolnosti pod kojim je ostao/la bez putovnice. Građanin je dužan priložiti potvrdu o prijavi gubitka putovnice policijske postaje nadležne za područje na kojem je putovnica nestala. Takva potvrda treba biti prevedena na hrvatski jezik.

Veleposlanstvo će rješenjem putovnicu proglasiti nevažećom. Rješenje će se o trošku stranke objaviti u službenom glasilu Republike Hrvatske ‘Narodnim novinama'. Nakon objavljenog oglasa u ‘Narodnim novinama' pokreće se postupak za izdavanje nove putovnice.

PUTNI LIST

Putni list je putna isprava hrvatskog državljanina koja se izdaje građaninu koji boravi u inozemstvu bez putne isprave radi povratka u zemlju. Istim putnim listom mogu se koristiti i bračni drug i djeca korisnika putnog lista ako su upisani u putni list u koji su unesene njihove fotografije.

Putni list izdaje se s rokom važenja koji je potreban za povratak u Republiku Hrvatsku, ali najduže do 30 dana.

Osoba koja potražuje putni list mora dokazati identitet i hrvatsko državljanstvo. Ukoliko su osobi ukradeni svi dokumenti iznimno se identitet može utvrditi svjedočenjem hrvatskih državljana, koji poznaju odnosnu osobu i spremni su o tome odgovarati pod materijalnom i kaznenom odgovornošću.