Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Općenito

EMBASSY OF THE REPUBLIC OF CROATIA - PRETORIA

1160 Church Street, 0083 Colbyn, Pretoria
P.O. Box 11335, Hatfield 0028, Pretoria

CONSULAR SECTION

Tel.:  ++27 12 342 1206
Fax:  ++27 12 342 0790

 

 

 • PUTOVNICA

     Putovnica je putna isprava hrvatskog državljanina, kojom se dokazuje identitet i hrvatsko državljanstvo.

     Osoba mlađa od 14 godina može putovati u inozemstvo samo u pratnji roditelja ili drugog zakonskog zastupnika ili uz njihovu suglasnost u pratnji druge osobe. Suglasnost oba roditelja mora biti ovjerena od javnog bilježnika ili DM/KU Republike Hrvatske u inozemstvu.

     Putovnica se izdaje s rokom važenja od 10 godina, osobama mlađim od 27 godina putovnica se izdaje s rokom važenja od 5 godina.

     Ne postoji mogućnost za upis djece u putnu ispravu roditelja ili zakonskog zastupnika, već se izdaje zasebna putovnica s rokom važenja od 5 godina.

     Građani koji borave u inozemstvu zahtjev za izdavanje putovnice mogu podnijeti u nadležnom veleposlanstvu ukoliko u inozemstvu borave dulje od tri mjeseca.

     Zahtjev za izradu putovnice podnosi se osobno. Obrasci 1 i 7 moraju se podići osobno u Veleposlanstvu.

Dokumenti koji se prilažu uz zahtjev


Malodobne osobe

     Za malodobne osobe zahtjev za izdavanje putovnice podnosi jedan od roditelja.

     Ukoliko se putovnica izdaje djetetu čiji su roditelji razvedeni, zahtjev za izdavanje putovnice podnosi roditelj kojem je dijete povjereno na čuvanje i odgoj odlukom suda za poslove starateljstva. Takva odluka inozemnog suda mora biti legalizirana od nadležnog općinskog suda Republike Hrvatske (delibacijski postupak).

     Prilikom podnošenja zahtjeva za dijete potrebno je zatražiti na uvid putovnicu ili drugu identifikacijsku ispravu roditelja. Ukoliko su roditelji prijavljeni na različitim adresama, roditelji moraju dati izjavu na koju će se adresu dijete prijaviti.

     Ukoliko je podnositelj zahtjeva sklopio brak u inozemstvu te promijenio prezime, putovnica na novo prezime ne može se izdati prije nego se izvrši promjena prezimena u matici rođenih i matici vjenčanih u RH.

     U slučaju gubitka ili nestanka putovnice, građanin je dužan bez odgode prijaviti nestanak putovnice Veleposlanstvu i dati izjavu u svezi okolnosti pod kojim je ostala bez putovnice. Građanin je dužan priložiti potvrdu o prijavi gubitka putovnice od policijske postaje nadležne za područje na kojem je putovnica nestala.

     Veleposlanstvo će rješenjem putovnicu proglasiti nevažećom (za rješenje naplaćuje se konzularna pristojba temeljem tar.br. 79 Zakona o upravnim pristojbama). Rješenje će se o trošku stranke objaviti u Narodnim novinama. Nakon objavljenog oglasa u Narodnim novinama pokreće se postupak za izdavanje nove putovnice.

Promjena imena ili prezimena

     Ukoliko je podnositelj zahtjeva sklopio brak u inozemstvu te promijenio prezime, putovnica na novo prezime ne može se izdati prije nego se izvrši promjena prezimena u matici rođenih i matici vjenčanih u RH.

     Sukladno Zakonu o osobnom imenu RH, stranka se u pravnom prometu RH može služiti najviše s dvije riječi u imenu i s dvije riječi u prezimenu. Ukoliko stranka ima više od dva imena ili prezimena potrebno je napraviti zapisnik u kojem će stranka izjaviti s koja dva imena ili prezimena se želi služiti u pravnom prometu RH. Takvom izjavom stranka ne mijenja svoj identitet, već se navedenim skraćenim imenom služi jedino  u pravnom prometu RH.


Gubitak ili nestanak putovnice

     U slučaju gubitka ili nestanka putovnice, građanin je dužan bez odgode prijaviti nestanak putovnice Veleposlanstvu i dati izjavu u svezi okolnosti pod kojim je ostao/la bez putovnice. Građanin je dužan priložiti potvrdu o prijavi gubitka putovnice policijske postaje nadležne za područje na kojem je putovnica nestala. Takva potvrda treba biti prevedena na hrvatski jezik.

     Veleposlanstvo će rješenjem putovnicu proglasiti nevažećom. Rješenje će se o trošku stranke objaviti u službenom glasilu Republike Hrvatske ‘Narodnim novinama'. Nakon objavljenog oglasa u ‘Narodnim novinama' pokreće se postupak za izdavanje nove putovnice.

 

 • PUTNI LIST

     Putni list je putna isprava hrvatskog državljanina koja se izdaje građaninu koji boravi u inozemstvu bez putne isprave radi povratka u zemlju. Istim putnim listom mogu se koristiti i bračni drug i djeca korisnika putnog lista ako su upisani u putni list u koji su unesene njihove fotografije.

     Putni list izdaje se s rokom važenja koji je potreban za povratak u Republiku Hrvatsku, ali najduže do 30 dana.

     Osoba mora dokazati identitet. Ukoliko su osobi ukradeni svi dokumenti iznimno se identitet može utvrditi svjedočenjem hrvatskih državljana, koji poznaju odnosnu osobu i spremni su o tome odgovarati pod materijalnom i kaznenom odgovornošću.

 

 • DRŽAVLJANSTVO

     Stjecanje hrvatskog državljasntva regulirano je Zakonom o hrvatskom državljanstvu (tekst Zakona može se pronaći na web stranicama Ministarstva unutarnjih poslova www.mup.hr).

     Zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva podnosi se osobno u Veleposlanstvu. Ukoliko je zahtjev riješen u korist stranke Ministarstvo unutarnjih poslova RH donosi rješenje o primitku u hrvatsko državljanstvo.

Obrasci za stjecanje, utvrđivanje, otpust ili odricanje od hrvatskog državljanstva

 

 • UPIS ROĐENJA DJETETA

     Zahtjev za upis rođenja djeteta u matične knjige rođenih Republike Hrvatske za dijete koje je rođeno u inozemstvu, a čiji su roditelji hrvatski državljani, podnose roditelji uz predočenje slijedećih isprava:

 • ispunjen obrazac prijave;
 • izvadak iz matice rođenih (Unabridged Birth Certificate + Seal Apostille i ovjereni prijevod na hrvatski jezik);
 • dokaz o državljanstvu roditelja: važeća putovnica, domovnica;
 • dozvola boravka u inozemstvu (JAR osobna iskaznica ili putovnica).

     Konzularna pristojba naplaćuje se temeljem tar.br. 75/1. Ukoliko stranka istovremeno podnosi zahtjev za dostavu rodnog lista, plaća se konzularna pristojba prema tar.br. 79.

 

 • UPIS VJENČANJA

     Hrvatski državljanin koji je sklopio brak u inozemstvu može zatražiti upis te činjenice u matičnu knjigu vjenčanih RH putem Veleposlanstva. Treba priložiti slijedeće dokumente:

 • ispunjen obrazac;
 • izvadak iz matične knjige vjenčanih (Unabridged Marriage Certificate + Seal Apostille i ovjereni prijevod na hrvatski jezik);
 • važeća putovnica;
 • domovnica;
 • dokaz o dozvoli boravka u JAR (ID ili putovnica).

     Pored nabrojenih javnih isprava konzularni službenik može zatražiti da se prilože još neke isprave neophodne za okončanje postupka.

    Konzularna pristojba naplaćuje se temeljem tar.br. 74/1.4.

 

 • UPIS SMRTI

     Upis činjenice smrti u matičnu knjigu umrlih RH putem Veleposlanstva, može zatražiti svaka osoba koja ima pravni interes.

Potrebno je priložiti slijedeće dokumente:

 • popunjen obrazac
 • puni smrtni list (Unabridged Death Certificate + Seal Apostille+ ovjereni prijevod na hrvatski jezik)
 • hrvatsku putovnicu
 • domovnicu
 • JAR putovnicu ili ID (preminulog i prijavitelja)

     Upis smrti hrvatskog državljanina koji nije upisan u maticu rođenih RH upisat će se u maticu umrlih RH. Smrt osobe koja je rođena ili vjenčana na teritoriju RH, a nije hrvatski državljanin, evidentirat će se posebnom bilješkom u matici rođenih i/ili matici vjenčanih.

 

 • SPROVODNICA

     Osoba koja želi prenijeti tijelo umrle osobe u RH radi pokopa u RH, podnosi zahtjev u Veleposlanstvu.

Potrebno je priložiti slijedeće dokumente:

 • obrazac;
 • izvadak iz matice umrlih (Unabridged Death Certificate + Seal Apostille i ovjereni prijevod na hrvatski jezik);
 • liječničku potvrdu o smrti s naznakom uzroka smrti;
 • dokaz o državljanstvu preminule osobe;
 • putovnicu preminule osobe, koju konzularni službenik mora poništiti;
  potvrdu (pisani dokaz) groblja (ili župe) u kojem je naznačeno mjesto ukopa;
 • podaci o prijevozniku (pogrebno poduzeće): broj leta, zračna kompanija, zračna luka slijetanja. Ako se radi o tranzitnoj sprovodnici potrebno je naznačiti sve podatke o načinu, odnosno prijevoznom sredstvu na koje će način prijevoz tijela preminulgo biti nastavljen i podatke o graničnim prijelazima.
 • Ako je zatraženo prenošenje ekshumiranih posmrtnih ostataka pored naprijed navedenih podataka, potrebno je priložiti zapisnik nadležnih tijela o podacima, danu, vremenu i mjestu ekshumacije.

     Ako je zatraženo prenošenje ekshumiranih posmrtnih ostataka pored naprijed navedenih podataka, potrebno je priložiti zapisnik nadležnih tijela o podacima, danu, vremenu i mjestu ekshumacije.

 

 •  POVRATNIČKA OLAKŠICA

Uredba o uvjetima i postupcima za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine

     Člankom 187. stavak 1. točke 11. i 12. Carinskog zakona (NN 78/99-138/06), te člancima 17. do 21. Uredbe o uvjetima i postupcima za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine (NN 5/07), propisana su oslobođenja od plaćanja carine pri preseljenju predmeta kućanstva i gospodarskog inventara-opreme, prilikom preseljenja fizičkih osoba iz drugih zemalja u RH.

(a) Uvoz predmeta kućanstva

     Glede uvoza predmeta kućanstva, fizičke osobe koje su u drugim državama neprekidno boravile najmanje dvanaest mjeseci, mogu bez plaćanja carine i poreza na dodanu vrijednost uvoziti rabljene predmete kućanstva, koje su posjedovale i koristile tijekom boravka u toj drugoj državi najmanje šest mjeseci prije preseljenja.

Korisnici povlastice mogu biti:

 • hrvatski državljani koji su boravili ili radili u inozemstvu,
 • strani državljani koji su dobili odobrenje privremenog boravka u RH.

     Carinarnici, nadležnoj prema mjestu boravka u RH, moraju se podnijeti slijedeće isprave:

 • pisani zahtjev za korištenjem oslobođenja;
 • isprava kojom se dokazuje boravak u inozemstvu (potvrda Veleposlanstva  ili identifikacijska isprava i potvrda prijave i odjave boravišta u inozemstvu…);
 • dokaz o prijavi boravišta u RH (osobna iskaznica ili prijava boravišta MUP-a)
 • izjava o datumu doseljenja (u roku do 3 mjeseca od useljenja, ovjerena od javnog bilježnika);
 • popis rabljenih predmeta kućanstva (u dva primjerka).

     Od datuma preseljenja naznačenog u izjavi korisnika, rok za korištenje oslobođenja za uvoz predmeta kućanstva iznosi 12 mjeseci.

    Navedena olakšica može se koristiti višekratno. Sukladno čl. 187. st. 3. toč. a) Zakona, korisnik uvezene predmete kućanstva treba koristiti najmanje idućih godinu dana jer mu toliko traje zabrana otuđenja.

(b) Preseljenje predmeta gospodarskog inventara

     Glede preseljenja predmeta gospodarskog inventara – opreme – radi nastavka gospodarske djelatnosti u RH, korisnik podnosi slijedeće isprave:

 • pisani zahtjev za korištenjem oslobođenja,
 • isprava kojom se dokazuje prethodni 12-mjesečni boravak u inozemstvu,
 • dokaz o prijavi boravišta u RH,
 • izjava o datumu doseljenja,
 • isprava o prethodnom obavljanju gospodarske djelatnosti u zemlji prethodnog boravka kao i akta o prestanu poslovanja te djelatnosti izdane od   nadležnih tijela državne uprave u zemlji prethodnog boravka,
 • izvadak iz sudskog registra RH kojim se dokazuje ispunjene uvjeta za obavljanje istovrsne gospodarske djelatnosti kakva je obavljana u zemlji   prethodnog boravka,
 • specifikacije korištenog gospodarskog inventara (sa trgovačkim nazivima, tarifnim oznakama i količinama za svaku stavku pojedinačno te   ukupne vrijednosti)

     Uvoz predmeta gospodarskog inventara može se obaviti u roku od 12 mjeseci od dana prestanka obavljanja gospodarske djelatnosti u zemlji prethodnog boravka (što se utvrđuje iz podnesenog akta o prestanku poslovanja).

     Budući gospodarski inventar ulazi u sustav PDV-a, to se porez na dodanu vrijednost obračunava se i naplaćuje se kao predporez.

 

 • PRIVREMENI BORAVAK

     Privremeni boravak je boravak u svrhu rada, studiranja, školovanja, spajanja obitelji ili iz nekog drugog opravdanog razloga.

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu.

     Uz zahtjev se prilaže slijedeća dokumentacija:

 • dvije fotografije 3x3,5 cm;
 • preslika valjane putne isprave;
 • dokaz o osiguranim sredstvima za uzdržavanje;
 • dokaz o osiguranom stanovanju;
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju;
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne stariji od 6 mjeseci (Police Clearance + Seal Apostille i ovjereni prijevod na hrvatski jezik)

     Ovisno o svrsi borvaka prilažu se i slijedeći dokumenti:

 • potvrda o svojstvu učenika ili studenta;
 • odobrenje tijela nadležnog za poslove znanosti;
 • potvrda medicinske ustanove u kojoj se liječi;
 • izvod iz matične knjige vjenčanih ne stariji od 6 mjeseci (Unabridged marriage certificate + Seal Apostille i ovjereni prijevod na hrvatski jezik);
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu supružnika.

     Zahtjev za izdavanje radne dozvole podnosi isključivo poslodavac u nadležnoj policijskoj postaji u Republici Hrvatskoj.

    Zahtjev za odobrenje stalnog boravka podnosi se isključivo u nadležnoj upravi/postaji u Republici Hrvatskoj.