Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Ulazak maloljetnih stranaca u Republiku Hrvatsku

Kada maloljetnik putuje bez pratnje, pored valjanosti putne isprave, temeljito se provjeravaju i druge isprave, odnosno, okolnosti putovanja na temelju kojih bi se moglo utvrditi da li maloljetnik putuje protivno volji zakonskog zastupnika.
Naime, policijski službenici hrvatske granične policije dužni su poduzeti sve odgovarajuće mjere za zaštitu interesa maloljetnika, naročito kada se tijekom provjere utvrdi da postoji sumnja u nezakonito odvođenje maloljetnika ili bi mogla nastupiti druga šteta po interese maloljetnika.
 Ukoliko policijski službenik prilikom obavljanja granične kontrole posumnja u nezakonito odvođenje maloljetnika, poduzet će dodatne provjere, kojom prilikom stranka, odnosno, osoba u pratnji maloljetnika treba dati odgovarajuća pojašnjenja na temelju kojih se može utvrditi da se ne radi o nezakonitom odvođenju maloljetnika.
 Hrvatskim zakonodavstvom predviđeno je da maloljetnici koji prelaze državnu granicu mogu za to upotrijebiti valjanu putovnicu ili osobnu iskaznicu. Poželjno je, uz navedene putne isprave, imati npr. rodni list, odluka nadležnog tijela o skrbništvu, izvod iz matice vjenčanih, suglasnost roditelja (ne mora biti ovjerena) i dr.
 U svrhu pojašnjenja okolnosti putovanja mogu se priložiti i:
• popratnica za putovanje maloljetne osobe izdana od operatora zrakoplova sukladno IATA standardima i preporučenom praksom
• popis sudionika prilikom putovanja u sastavu školske ekskurzije ili putovanja u cilju sudjelovanja na športskoj ili kulturnoj manifestaciji na kojoj se nalazi maloljetnik, i dr.
Atto di assenso/ Suglasnost / Consent
Rappresentante/i legale/i / Tutore del minore ( nome e cognome) /Zakonski zastupnik ( ime i prezime) odn. Centar za socijalnu skrb / Legal rapresentative ( name and surname) or Social Centre
_____________________________________________________________________________
Nome e Cognome del minore/ ime i prezime djeteta / name and surname of child
____________________________________________________________________________
N. documento di identita' / broj dokumenta/ Identity Card No.
____________________________________________________________________________
Nato ( dana e luogo di nascita)/datum i mjesto rođenja/ date and place of birth
____________________________________________________________________________
 
Residente in - Comune, Via, n. civico/ sa stalnim prebivalištem- općina, mjesto, ulica, kućni broj/ with permanent residency- municipality. town, street, house number
__________________________________________________________________________________
N.del documento di vaiggio-se diverso dal documento d'identita'/ dokument za putovanje serijskog broja/ Travel document No.
__________________________________________________________________________________
Finalita' e periodo del soggiorno- segnare/ namjera i razdoblje boravka- zaokružiti/ purpose and period of stay-encircle
• turista/turistička/tourist _____________________________________________________
• visita a parenti/posjet obitelji/ visit to relatives ___________________________________
• gita scolastica o escursione/ školska ili stručna eskurzija/ school excursion or filed trip
____________________________________________________________________________
• sport/ šport/sport _________________________________________________________
• altro/ drugo/other _________________________________________________________
 
Indicare qui di seguito la finalita' in lignua inglese o in lingua croata____________________________________________________________________________
Durata del soggiorno-dal –al /vrijeme boravka/time of stay
 _________________________________________________________________________________
E' autorizzato a viaggiare all'estero con/ može putovati u inozemstvo u pratnji/ is permitted to travel abroad with
_________________________________________________________________________________
Nome e cognome della persona che accompagna il minore/ prezime i ime osobe u pratnji djeteta/ name and surname of the person accompanying the child
__________________________________________________________________________________
 N. documento di identita' / JMBG/ Identity Card No.
__________________________________________________________________________________
Nato-data e luogo di nascita / datum i mjesto rođenja / born-date and place of birth
__________________________________________________________________________________
Residente in - Comune, Via, n. civico/ s prebivalištem- općina, mjesto, ulica, kućni broj/ with permanent residency- municipality, city, street, house number
__________________________________________________________________________________
N. del documento di vaiggio/ dokument za putovanje serijskog broja/ Travel document No.
__________________________________________________________________________________
Firma del/dei Rappresentante/i legale/i del minore/ Potpis zakonskog zastupnika/Signature of legal rapresentative
_______________________________________________________________________________
L'atto di assenso e' valido per il periodo/Suglasnost važi za razdoblje/The consent is valid for the following period
________________________________________________________________________________
Autorita' competente per l'autenticazione /mjerodavno tijelo / Competent Authority
_______________________________________________________________________________
Dana di rilascio/ Datum izdavanja/ date of issue
____________________________________________________________________________
 Firma della persona autorizzata ad accompagnare il minore
______________________________________________________________________________