Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Putovnice

Putovnica je putna isprava hrvatskog državljanina kojom se dokazuje identitet i hrvatsko državljanstvo.
Putovnica je javna isprava koja se izdaje za neograničen broj putovanja u inozemstvo. Osoba je dužna nositi važeću putovnicu kada putuje u inozemstvo, osim ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno (slučajevi kada je za prelazak granice dovoljna osobna iskaznica ili je dodatno potrebna viza.
Postupak izdavanja nove hrvatske putovnice
Hrvatskom državljaninu koji boravi u inozemstvu, putovnicu izdaje diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske na čijem području podnositelj zahtjeva boravi. Hrvatski državljanin koji boravi na području Francuske Republike, zahtjev za izdavanje nove hrvatske putovnice podnose osobno u prostorijama Konzularnog odjela ovog Veleposlanstva (ili prigodom održavanja konzularnih dana u Nici, Lyonu i Strasbourgu).
Zahtjev za izdavanje putovnice podnosi se osobno na propisanom obrascu koji je na raspolaganju u Konzularnom odjelu Veleposlanstva Republike Hrvatske u Parizu. Od podnositelja zahtjeva za izdavanje putovnice službenik diplomatske misije odnosno konzularnog ureda izuzeti će otiske dva prsta skeniranjem na posebnom uređaju te vlastoručni potpis.
Za maloljetne i poslovno nesposobne osobe zahtjev za izdavanje putovnice podnosi roditelj, odnosno zakonski zastupnik. Ako roditelji djeteta zajednički ostvaruju roditeljsku skrb, zahtjev za izdavanje putne isprave podnose osobno oba roditelja.  Iznimno, zahtjev za izdavanje putne isprave djetetu može podnijeti jedan od roditelja uz izjavu da će drugi roditelj osobno preuzeti putnu ispravu. Ako je drugi roditelj spriječen osobno preuzeti putnu ispravu, putnu ispravu može preuzeti roditelj koji je podnio zahtjev, uz pisanu suglasnost drugog roditelja s potpisom ovjerenim kod javnog bilježnika ili nadležnog tijela, odnosno u konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu, ako se ne nalazi na području Republike Hrvatske.
Za izdavanje putovnice potrebno je priložiti sljedeće:
·         1 fotografiju  veličine 3,5 x 4,5 cm koja vjerno prikazuje podnositelja zahtjeva, bez pokrivala za glavu. Iznimno, može se priložiti fotografija s pokrivalom na glavi, ako se pokrivalo nosi radi vjerskih ili medicinskih razloga, pod uvjetom da pokrivalo ne prekriva obraze, bradu i čelo. Zahtjevu je potrebno priložiti fotografiju koja udovoljava standardima biometrijskih putovnica (fotografu naznačiti da je fotografija potrebna za biometrijsku putovnicu);
·         postojeću putovnicu;
·         vjerodostojan dokaz o prebivalištu na području Francuske Republike, tj. francusku boravišnu dozvolu za stranca (carte de séjour, titre de séjour,…) ili, ako stranka ima također francusko državljanstvo, francusku putovnicu ili francusku osobnu iskaznicu.;
Podnositelji zahtjeva koji su navršili 12 godina osobno potpisuju zahtjev i daju otiske prstiju koji se pohranjuju na čipu biometrijske putovnice.
Ako se zahtjev za izdavanje putovnice podnosi prvi put, osim identifikacijske isprave (putovnica, osobna iskaznica) potrebno je priložiti dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica, potvrda matičnog ureda o upisu u Knjigu državljana Republike Hrvatske, rješenje o primitku u hrvatsko državljanstvo ili dr.) te izvadak iz matice rođenih ne stariji od 6 mjeseci. Inozemni izvadak iz matice rođenih mora biti izdan sukladno međunarodnim ugovorima i konvencijama. Osobe rođene u Republici Hrvatskoj prilažu rodni list ili izvadak iz matice rođenih Republike Hrvatske.
Ako je osoba sklopila brak u inozemstvu ili promijenila prezime, činjenicu sklapanja braka i promjenu prezimena potrebno je prethodno provesti i u državnim maticama (nadležnom matičnom uredu) Republike Hrvatske. U tom je slučaju zahtjevu potrebno priložiti i odgovarajuću ispravu iz koje će biti razvidna navedena promjena (izvadak iz matice rođenih, vjenčani list).
Konzularni službenik može zatražiti i druge dokumente ukoliko je potrebno. 
NAPOMENA:
Osoba se ne smije služiti izdanom putovnicom ako:
·         su se promijenili osobni podaci
·         je putovnica oštećena ili dotrajala tako da više ne služi svrsi
·         fotografija na putovnici ne odgovara izgledu podnositelja zahtjeva
·         putovnica iz bilo kojeg drugog razloga ne služi svrsi
Promjena osobnog podatka podrazumijeva promjenu imena ili prezimena, spola, eventualne korekcije datuma i mjesta rođenja.
Osobama mlađim od 21 godine putovnica se izdaje s rokom valjanosti od 5 godina, odnosno osobama starijima od 21 godine putovnica se izdaje s rokom valjanosti od 10 godina.
Osobi koja u razdoblju od 5 godina izgubi dvije ili više putovnica, nova putovnica izdaje se s rokom valjanosti od  godinu dana.
Osobi kojoj se privremeno ne mogu uzeti otisci prstiju u skladu s odredbama Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana, putovnica se izdaje s rokom valjanosti od godinu dana.
Za putovnice koje izdaju diplomatske misije ili konzularni uredi Republike Hrvatske u inozemstvu naplaćuje se konzularna pristojba, sukladno tar. br. 58. točka 1. Zakona o upravnim pristojbama.
S danom 11. siječnja 2019. konzularna pristojba za izradu nove putovnice:
·         za osobe do 21 godine iznosi 57,00 €
·         za osobe starije od 21 godine 76,00 €.
Preporučuje se da se zahtjev za izdavanje nove putovnice preda najkasnije tri mjeseca prije isteka roka valjanosti putovnice, a s razlogom i ranije.
PUTNI LIST
Putni list je putna isprava Republike Hrvatske koju izdaje diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske hrvatskom državljaninu koji boravi ili se zatekne u inozemstvu bez putne isprave (izgubljena, ukradena ili nedostupna), a radi povratka u Hrvatsku. Istim putnim listom mogu se koristiti bračni drug i djeca korisnika putnog lista ako su upisani u putni list u koji su unesene njihove fotografije.
Putni list se izdaje s rokom valjanosti koji je potreban za povratak u Hrvatsku, ali najdulje do 30 dana.
Za izdavanje putnog lista potrebno je priložiti sljedeće:
  • osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na temelju koje se može provjeriti identitet i hrvatsko državljanstvo podnositelja zahtjeva; 
  • 2 fotografije  veličine 30 x 35 mm s pogledom prema naprijed i to tako da 70 do 80 posto visine fotografije prikazuje glavu osobe od brade do tjemena, otkrivena čela, bez pokrivala za glavu (šešira, kape ili marame), te koje vjerno prikazuju podnositelja zahtjeva. Iznimno, može se priložiti fotografija s pokrivalom na glavi, ako se pokrivalo nosi radi vjerskih ili medicinskih razloga, pod uvjetom da pokrivalo ne prekriva obraze, bradu i čelo;
  • Ako nije riječ o krađi ili gubitku, uz zahtjev za izdavanje putnog lista prilaže se i postojeća putovnica čiji je rok valjanosti istekao ili koja ne može služiti svojoj namjeni, koja se fizički poništava te vraća podnositelju zahtjeva.
Ako je hrvatski državljanin u inozemstvu ostao bez putne isprave (izgubljena ili ukradena), prijavljuje njezin gubitak ili krađu najbližoj policijskoj postaji u inozemstvu. Po dobivenom policijskom zapisniku javlja se najbližoj hrvatskoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu radi izdavanja putnog lista za povratak u Hrvatsku. Osoba će kod prijave nestanka putovnice dati i pisanu izjavu o svim okolnostima pod kojima je izgubila putovnicu ili joj je ona ukradena. 
Zahtjev za izdavanje putnog lista podnosi se osobno u nadležnoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu.
Za maloljetne odnosno poslovno nesposobne osobe zahtjev za izdavanje putnog lista podnosi zakonski zastupnik. Ako roditelji djeteta zajednički ostvaruju roditeljsku skrb, zahtjev za izdavanje putne isprave podnose osobno oba roditelja.  Iznimno, zahtjev za izdavanje putne isprave djetetu može podnijeti jedan od roditelja uz izjavu da će drugi roditelj osobno preuzeti putnu ispravu. Ako je drugi roditelj spriječen osobno preuzeti putnu ispravu, putnu ispravu može preuzeti roditelj koji je podnio zahtjev, uz pisanu suglasnost drugog roditelja s potpisom ovjerenim kod javnog bilježnika ili nadležnog tijela, odnosno u konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu, ako se ne nalazi na području Republike Hrvatske
Za putni list koji izdaje diplomatska misija ili konzularni ured naplaćuje se konzularna pristojba temeljem tar. br. 58. točka 2. Zakona o upravnim pristojbama.
NAPOMENA:
Hrvatski državljanin koji je izgubio putovnicu, a nalazi se u državi u kojoj Republika Hrvatska nema diplomatsku misiju ili konzularni ured, zahtjev za izradom putnog lista može podnijeti u diplomatskoj misiji neke države članice Europske unije.