Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Gospodarstvo BiH u 2004.

STATISTICKI POKAZATELJI STRANIH DIREKTNIH ULAGANJA U BIH U razdoblju od svibnja 1994 do rujna 2004. godine statisticki pokazatelji govore da su direktna strana ulaganja u BiH, gledajuci prema djelatnosti najviše zastupljena u proizvodnji sa ucešcem od 57, 5 %, zatim u bankarstvu 15,1%, trgovini 4,6 %, uslugama 4,2 %, prijevozu 4,2 %, turizmu 2,5%, te drugim ulaganjima do 1 milijun KM 9,4% Prema statistickim pokazateljima, razvrstanim po visini stranog kapitala preko 10 i preko 20 milijuna KM (vidi tabelu 1 i 2 ), razvidno je da je Republika Hrvatska zadržala vodecu ulogu na BiH tržištu, stavljajuci na prvo mjesto direktna strana ulaganja. Pregled registriranih direktnih stranih ulaganja u BIH od svibnja 1994. do 30.09.2004. (Rang zemalja prema visini stranog kapitala preko 10 milijuna KM) R. br. Država iznos 000 KM % ucešca 1. Hrvatska 496.608 16,5% 2. Litvanija 493.644 16,4% 3. Austrija 404.527 13,5% 4. Slovenija 303.893 10,1% 6. Njemacka 231.277 7,7% 5. Kuvajt 219.936 7,3% 7. Srbija i Crna Gora 160.628 5,4% 8. Holandija 115.275 3,8% 9. Italija 96.116 3,2% 10. Švicarska 85.184 2,8% Izvor: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Pregled registriranih direktnih stranih ulaganja u BIH od svibnja 1994. do 30.09.2004. (Društva-kompanije sa kapitalom preko 20 milijuna KM) 000 KM r.br. društvo-kompanija država strani ulagac djelatnost Iznos % ucešca 1 Tvornica glinice "Birac" AD Zvornik Litvanija Uždaraji Akcione Bendrove U.B.In.Grup. Proizvodnja 465.594 15,5 2 BH Steel Željezara-Zenica Kuvajt KCIC Proizvodnja 189.785 6,3 3 Hypo Alpe-Adria-Bank-Mostar Austrija Hypo Alpe-Adria-Bank-AG Bankarstvo 89.997 3,0 4 Uni Credit Zagrebacka banka d.d. Zagreb Hrvatska Italija Španjolska Zagrebacka b. d.d. Unicredito It.S.p.A. Transmadrid Bankarstvo 82.165 78.131 3.900 134 2,6 0,1 - 5 Hrvatske telekomunikacije-Mostar Hrvatska HT Hrvat.telek. HT Hrvat. Pošte Telekomunik. 64.974 52.848 12.126 1,8 0,4 6 Petrol BH Oil Company Sarajevo Slovenija Petrol-Ljubljana Trgovina 63.200 2,1 7 Tvornica Cementa Kakanj Njemacka Heidelberger Zement AG Proizvodnja 49.009 1,6 8 Bosna Bank International-Sarajevo UAE S.Arabija Dubai I.B. Islamic D.B. Bankarstvo 47.520 25.920 21.600 0,8 0,7 9 Holiday Inn Sarajevo-Sarajevo Austrija Alpha Baumanergement Gesellschaft mbH Turizam 43.932 1,5 10 Coca Cola HBC-BH_Sarajevo-Hadžici Holandija CC Beverages Hold.H.B.V. Proizvodnja 43.930 1,5 11 Finvest Drvar-Drvar Hrvatska Finvest Co- Cabar Proizvodnja 43.250 1,5 12 Mercator Tržni centar Sarajevo Slovenija PS Mercator Ljubljana Trgovina 40.981 1,4 13 Mico-Banja Luka Belgija V.I. Sports Consulting Usluge 40.000 1,3 14 Volksbank BH Sarajevo Austrija Ostereich Volksbanken Bankarstvo 34.000 1,1 15 Hemofarm-Banja Luka SCG Hemofarm a.d. Vršac Proizvodnja 33.537 1,1 16 Eronet Pokretne komunikacije d.d. Mostar Hrvatska HT-Hrv.telekom d.d. Zagreb Telekomunik. 31.235 1,0 Izvor: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa STATISTICKI POKAZATELJI VANJSKOTRGOVINSKE RAZMJENE BIH I RH Usporedujuci statisticke podatke (izvor: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH ) za 2003 i 2004. godinu, vidljivo je da RH bilježi rast izvoza u BiH. Naime, za razdoblje I-IX mjesec 2003. godine RH je izvezla robe u BiH, u iznosu od 1.410.748.000 KM, od cega u FBiH 1.113.898.000 KM, a u RS 239.911.000 KM (vidi tab.4). Za isto razdoblje u 2004. godini izvezeno je robe u BiH u iznosu 1.547.437.000 KM, a uvezeno 449.437.000 KM. Po obimu razmjene za razdoblje I-IX mjesec 2004., u iznosu od 1.996.874.000 KM, RH u odnosu na druge vanjskotrgovinske partnere BiH ima svakako vodecu ulogu (vidi tabelu 3). BiH je za u razdoblju I-IX mj. 2003. godine ostvarila izvoz od 252.808.000 KM, a za isto razdoblje u 2004. godini ostvareni izvoz iznosio je 449.437.000 KM. Negativan saldo robne razmjene izmedu BiH i RH, u prvih devet mjeseci 2004. godine iznosi 1.097.999.000 KM. U strukturi uvoza/izvoza BiH najviše su zastupljeni prehrambeni proizvodi, proizvodi mineralnog podrijetla, drvo i drvene preradevine, proizvodi kemijske industrije, bazni metali, mehanicki i elektricni uredaji. Tri grupe proizvoda (drvo i drvne preradevine, oružje, municija) u ukupnom izvozu BiH u promatranom razdoblju sudjeluju s 24,2%. Ukupno povecanje izvoza po ovoj klasifikaciji iznosi 18,5%, a uvoza 9,6%. Analiza uvoza u globalu pokazuje da je u trecem kvartalu 2004. godine najviše robe uvezeno iz RH i to 19,2%, zatim slijede Njemacka 11,4% i SiCG 11,3%. Glavne trgovinske partnere za BiH predstavljale su susjedne zemlje i zemlje EU (Austrija, Francuska, Italija, Njemacka, Slovenija), cije ukupno ucešce u vanjskotrgovinskoj razmjeni iznosi 78,6 %. To ucešce se racuna za razdoblje travanj 2002. do rujan 2004. godine. VAŽNIJA GOSPODARSKA DOGA?ANJA U BiH TIJEKOM 2004. 12. sijecnja - zamjenik Visokog predstavnika, g. Donald Hays, objavio je kljucne gospodarske reforme koje BiH vlasti moraju provesti do lipnja 2004. godine, i to: provedba reforme indirektnog oporezivanja, stvaranje jedinstvenog sustava poslovne registracije, stvaranje uskladene i iscrpne trgovacke politike uz njezinu provedbu, podržavanje institucija i službi nužnih za podršku poslovanju uz naglasak na promociju izvoza, provedba paketa mjera vezano za unutarnji dug i da radna grupa za privatizaciju predloži rješenja kojima bi se ubrzao proces privatizacije do svibnja 2004 godine. 19. sijecnja - Udruženje poljoprivrednika BiH postavilo zahtjeve o odgodi Sporazuma o slobodnoj trgovini s RH i SiCG do 2007. godine, u svezi primjene 0% carinske stope na poljoprivredne proizvode iz RH. 26. do 27. veljace - u Mostaru, u organizaciji Predsjedništva BiH, uz prisustvo predstavnika šefova država i vlada stranih država, stranih kompanija, poslovnih udruženja i drugih institucija, održana je Medunarodna konferencija o investiranju u BiH. 23. do 26. ožujak - održana u Sarajevu sajamska manifestacija «Intertursa» i «Agrofooda» koja je obilježena po ocijeni organizatora, medija i posjetitelja dosad najuspješnijim nastupom turistickih djelatnika, a prije svega iz Hrvatske, posebno HTZ i HGK. 25. ožujak - Vijece ministara BiH na sjednici održanoj 25. ožujka 2004. utvrdilo Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj tarifi BiH, koje se odnose na tri tarifne oznake i nultu carinsku stopu za uvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda istih tarifnih oznaka. 01. travanj - puna primjena Ugovora o slobodnoj trgovini izmedu RH i BiH. 20. travanj - Predsjedništvo BIH prihvatilo Ugovor s RH o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. 04. svibanj - potpisan Zakljucak izmedu Uprave za veterinarstvo RH i Ureda za veterinarstvo BiH 06. svibanj - OHR za akreditirane veleposlanike u BiH i gospodarske savjetnike pripremio prezentaciju «Makroekonomske gospodarske analize za BiH», koja daje objektivan pregled sadašnjeg gospodarskog stanja. 21. srpanj - potpisan Ugovor o veterinarskoj suradnji i Ugovor o zajednickom financiranju održavanja i pogona regionalnog odvodnog sustava Komarna-Neum-Mljetski kanal, izmedu Vlade RH i Vijeca ministara BiH. 22. studeni - održan prosvjed Udruženja poljoprivrednika iz FBiH i RS. 24. studeni - održan prosvjed zaposlenika tvrtke «Aluminij» d.d., Mostar, povodom Prijedloga zakona o reviziji privatizacije 01. prosinac - potpisan Memorandum o razumijevanju i uspostavljena jedinstvena granicna veterinarska inspekcija BIH 09. prosinac - Komisija za financije Doma naroda Parlamenta BiH usvojila je Porijedlog zakona o PDV-u kojim se uvodi jedinstvena stopa od 17%. 14. prosinac - Dom naroda Parlamenta BiH usvojio je Prijedlog Zakona o PDV-u s jedinstvenom stopom od 17%, OHR predao Asocijaciji poslodavaca BIH projekt od 50 mjera za uklanjanje birokratskih prepreka pod nazivom «Buldožer». 16. prosinca - Vlada FBiH utvrdila Nacrt zakona o privatizaciji poduzeca, županijski ministri odbili Prijedlog Vlade FBiH o izmjenama Zakona o pripadnosti javnih prihoda i financiranju FBIH. 20. prosinac - Vijece ministara BiH utvrdilo Prijedlog zakona o zaduživanju, dugu i garancijama. 23. prosinac - Agencija za privatizaciju FBIH usvojila je plan za 2005. godinu, prema kojem bi trebali biti objavljeni tenderi za prodaju državnog kapitala u 15 kompanija s podrucja FBIH, ukupne knjigovodstvene vrijednosti od 1,06 milijardi KM. 28. prosinac - zastupnici Predstavnickog doma Parlamenta FBiH usvojili proracun FBiH za 2005. godinu, u iznosu od 1,12 milijardi KM, te je uspostavljen jedinstveni racun za BIH za prikupljanje indirektnih poreza 29. prosinca - predstavnicki dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio Prijedlog zakona o akcizama kojim su zašticeni domaci proizvodaci bezalkoholnih pica i duhana i prijedlog Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga, kao prijelazno rješenje do pocetka primjene PDV-a

Priopćenja