Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Putne isprave

PUTNE ISPRAVE 1. PUTOVNICA Putovnica je javna isprava s elektronickim nosacem podataka koja se izdaje za neogranicen broj putovanja u inozemstvo. Putovnicu izdaje policijska uprava, odnosno policijska postaja Ministarstva unutarnjih poslova. Gradaninu koji u inozemstvu neprekidno ima reguliran boravak dulje od tri mjeseca, putovnicu može izdati i diplomatska misija ili konzularni ured Hrvatske u inozemstvu na cijem podrucju gradanin boravi. Iznimno, gradaninu kojemu je nestala putovnica ili iz drugih razloga ne može služiti svrsi, a nužno je da ostane u inozemstvu dulje od 30 dana radi lijecenja, službenog posla, školovanja, specijalizacije ili drugih opravdanih razloga, putovnicu može izdati diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske na cijem podrucju gradanin boravi. Boravak se dokazuje valjanom ispravom (dozvola boravka, boravišna viza i sl.). Zahtjev za izdavanje putovnice podnosi se osobno. Od podnositelja zahtjeva za izdavanje biometrijske putovnice, službenik diplomatske misije odnosno konzularnog ureda uzeti ce otiske dva prsta skeniranjem na posebnim uredajima te vlastorucni potpis. Za maloljetne i poslovno nesposobne osobe zahtjev za izdavanje putovnice podnosi roditelj, odnosno zakonski zastupnik. Za izdavanje putovnice potrebno je priložiti sljedece: • osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na temelju koje se može provjeriti identitet i hrvatsko državljanstvo podnositelja zahtjeva; • 1 fotografija velicine 3,5 x 4,5 cm koje vjerno prikazuju podnositelja zahtjeva, (fotografu naznaciti da je fotografija potrebna za biometrijsku putovnicu); • putovnicu ciji je rok važenja istekao ili koja ne može služiti svojoj namjeni, koja ce se poništiti i vratiti; • americku vizu, dozvolu boravka (green card) ili americku putovnicu; • za maloljetnu djecu za koju se zahtjev za putovnicu podnosi prvi puta; izvod iz matice rodenih i domovnica (djeca koja su navršila 12 godina moraju biti nazocna radi potpisivanja zahtjeva odnosno radi davanja otisaka prstiju koji se pohranjuju u cipu biometrijske putovnice).Inozemni izvadak iz matice rodenih mora biti izdan sukladno medunarodnim ugovorima i konvencijama. Ako se zahtjev za izdavanje putovnice podnosi prvi put, osim identifikacijske isprave potrebno priložiti dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica, potvrda Maticnog ureda o upisu u Knjigu državljana Hrvatske) te izvadak iz matice rodenih ne stariji od 6 mjeseci). Inozemni izvadak iz matice rodenih mora biti izdan sukladno medunarodnim ugovorima i konvencijama. Ako je osoba sklopila brak u inozemstvu ili promijenila prezime, cinjenicu sklapanja braka i promjenu prezimena potrebno je prethodno provesti i u državnim maticama (nadležnom Maticnom uredu) Hrvatske. U tom je slucaju zahtjevu potrebno priložiti i odgovarajucu ispravu iz koje ce biti razvidna navedena promjena (izvadak iz matice rodenih, vjencani list). Osobi kojoj se privremeno ne mogu uzeti otisci prstiju u skladu s odredbama Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana, putovnica se izdaje s rokom valjanosti od godinu dana. Ako se zahtjev za izdavanje putovnice podnosi u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Hrvatske u inozemstvu, sukladno tarifnom broju 76. Zakona o upravnim pristojbama, naplacuju se pristojbe: • za izdavanje putovnice osobama starijim od 21 godine 137 USD • za izdavanje putovnice osobama mladim od 21 godine 103 USD Nestanak putovnice Osoba je dužna bez odgode prijaviti nestanak putne isprave ili njezino pronalaženje. Nestanak ili pronalaženje putne isprave prijavljuju se najbližoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Hrvatske u inozemstvu, ako je putna isprava nestala ili je pronadena u inozemstvu, odnosno policijskoj upravi/postaji, ako je putna isprava nestala ili pronadena u Hrvatskoj. Nakon provedenog postupka i utvrdivanja okolnosti nestanka putne isprave, nadležno tijelo, diplomatska misija ili konzularni ured ce nestalu putnu ispravu rješenjem proglasiti nevažecom Rješenje o proglašenju putne isprave objaviti ce se u "Narodnim novinama" o trošku stranke. Za zahtjev i rješenje o proglašenju putovnice nevažecom naplacuje se konzularna pristojba u iznosu od 35 USD (tarifni broj 74. tocka 2. i tarifni broj 79. Zakona o upravnim pristojbama). 2. PUTNI LIST Putni list je putna isprava Republike Hrvatske koju izdaje diplomatska misija ili konzularni ured Hrvatske državljaninu Republike Hrvatske koji boravi ili se zatekne u inozemstvu bez putne isprave, a radi povratka u Hrvatsku. Istim putnim listom mogu se koristiti bracni drug i djeca korisnika putnog lista ako su upisani u putni list u koji su unesene njihove fotografije. Putni list se izdaje s rokom valjanosti koji je potreban za povratak u Hrvatsku, ali najdulje do 30 dana. Ako je hrvatski državljanin u inozemstvu ostao bez putne isprave (izgubljena ili ukradena), prvo prijavljuje njezinu kradu ili gubitak najbližoj policijskoj postaji u inozemstvu. Po dobivenom policijskom zapisniku fotografira se (dvije fotografije) i javlja najbližoj hrvatskoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu radi dobivanja putnog lista za povratak u Hrvatsku i rješenja o proglašenju putovnice izgubljenom ili ukradenom. Zahtjev za izdavanje putnog lista podnosi se osobno nadležnom hrvatskom veleposlanstvu ili konzularnom uredu u inozemstvu. Za maloljetne odnosno poslovno nesposobne osobe zahtjev za izdavanje putnog lista podnosi zakonski zastupnik. Uz zahtjev za izdavanje putnog lista stavlja se na uvid osobna iskaznica ili druga isprava iz koje se može utvrditi identitet i državljanstvo osobe. Uz zahtjev za izdavanje putnog lista podnositelj zahtjeva prilaže dvije fotografije velicine 30x35 mm s pogledom prema naprijed i to tako da 70 do 80 % visine fotografije pokazuje glavu osobe od brade do tjemena, otkrivena cela, bez pokrivala za glavu (šešira, kape ili marame), koje vjerno prikazuju podnositelja zahtjeva. Ako nije rijec o kradi ili gubitku, uz zahtjev za izdavanje putnog lista prilaže se i putovnica ciji je rok valjanosti istekao ili koja ne može služiti svojoj namjeni, koja se fizicki poništava te vraca stranci. Za izdavanje putnog lista naplacuje se konzularna pristojba u iznosu od 55 USD. Platežno sredstvo su iskljucivo cek ili money order. Više informacija na stranicama Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske: http://www.mup.hr/44.aspx

Priopćenja