Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Zakon o prebivalištu

Važno - Zakon o prebivalištu (izdvojeni neki dijelovi teksta Zakona)

Važno - Zakon o prebivalištu (izdvojeni neki dijelovi teksta Zakona) Dana 21.12.2012. godine u "Narodnim novinama", broj:144/12 objavljen je Zakon o prebivalištu koji je stupio na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama" 29.12.2012. godine te prestao važiti Zakon o prebivalištu i boravištu gradana ("Narodne novine", broj:53/91, 26/93, 29/94 i 11/00). Novim Zakonom, izmedu ostalih pitanja, ureduju se i pitanja koja se odnose na iseljavanje osobe iz Republike Hrvatske kao i pitanja napuštanja prebivališta radi privremenog odlaska izvan Republike Hrvatske. Prema clanku 3. navedenog Zakona, prebivalište i boravište obavezno se prijavljuje policijskoj upravi ili postaji Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo), nadležnoj prema mjestu u kojem osoba ima prebivalište ili boravište. Osobi koja mijenja prebivalište ili boravište, nadležno tijelo ce po službenoj dužnosti evidentirati odjavu prethodnog prebivališta ili boravišta. Osoba koja se iseljava iz Republike Hrvatske radi trajnog nastanjenja u drugoj državi dužna je odjaviti prebivalište. Odjava prebivališta podnosi se prije iseljenja. Ako osoba propusti odjaviti prebivalište prije iseljenja, odjavu mora zatražiti u roku od 15 dana od dana useljenja u drugu državu putem nadležne diplomatske misije - konzularnog ureda Republike Hrvatske u toj državi. Ako osoba napušta prebivalište u trajanju duljem od godinu dana radi privremenog odlaska izvan Republike Hrvatske u svrhu obrazovanja, obavljanja poslova koji nisu trajnog karaktera i vezani su za odredeno vremensko razdoblje, dugotrajnog lijecenja i drugih razloga dužna je to prijaviti nadležnom tijelu na cijem podrucju ima prijavljeno prebivalište, neposredno ili putem nadležne diplomatske misije – konzularnog ureda Republike Hrvatske u inozemstvu, uz prilaganje odgovarajuce dokumentacije o razlozima privremenog odlaska. Ako napuštanje prebivališta radi privremenog odlaska izvan Republike Hrvatske potraje duže od pet godina osoba je dužna ponovno prijaviti odsutnost iz mjesta prebivališta policijskoj upravi/postaji ili putem diplomatske misije-konzularnog ureda Republike Hrvatske i prijavu obnavljati nakon svakog daljnjeg proteka razdoblja od tri godine uz prilaganje dokumentacije o razlozima boravljenja izvan Republike Hrvatske. Ista osoba dužna je u roku od 15 dana od dana povratka u Republiku Hrvatsku to prijaviti nadležnom tijelu na cijem podrucju ima prijavljeno prebivalište. Obveze iz stavka 5. i 6. clanka 3. ne odnose se na državne službenike koji se po službenoj dužnosti u ime Republike Hrvatske upucuju na rad u inozemstvo niti clanove njihovih obitelji. Nadalje clankom 18. navedenog Zakona propisano je da osobe koje su prijavile prebivalište prije stupanja na snagu ovoga Zakona nisu dužne ponovno prijaviti prebivalište prema odredbama ovoga Zakona ukoliko i dalje žive u mjestu i na adresi prijavljenog prebivališta. Iznimno, osobe kojima je danom stupanja na snagu ovoga Zakona istekao rok važenja osobne iskaznice više od 15 dana ili koje nikad nisu ishodile osobnu iskaznicu, te osobe koje imaju prijavljeno prebivalište na adresama koje nisu evidentirane u registru prostornih jedinica, dužne su u roku od godine dana od stupanja na snagu ovoga Zakona nadležnom tijelu ponovno prijaviti prebivalište. Osobe koje se na dan stupanja na snagu ovoga Zakona nalaze izvan Republike Hrvatske duže od godinu dana u smislu odredbe clanka 3. stavka 5. ovoga Zakona, dužne su u roku od godine dana od stupanja na snagu ovoga Zakona o tome obavijestiti nadležno tijelo na cijem podrucju imaju prijavljeno prebivalište neposredno ili putem nadležne diplomatske misije – konzularnog ureda Republike Hrvatske te o razlozima boravka izvan Republike Hrvatske priložiti odgovarajucu dokumentaciju. Za naprijed navedene osobe koje u roku od godine dana od stupanja na snagu ovoga Zakona ne obavijeste nadležno tijelo pokrenut ce se po službenoj dužnosti postupci odjave prebivališta, sukladno odredbama clanka 12. stavka 1. i 4. ovoga Zakona. NAPOMENA: ZAKON O PREBIVALIšTU U CIJELOSTI MOŽETE NACI S LIJEVE STRANE IZBORNIKA. ZA DODATNE INFORMACIJE MOŽETE SE JAVITI KONZULARNOM ODJELU VELEPOSLANSTVA NA BROJ TELEFONA: 02 627 02 10.

Priopćenja