Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Vlada Republike Hrvatske predala stajališta za 6. poglavlje pristupnih pregovora

Vlada Republike Hrvatske predala stajališta za 6. poglavlje pristupnih pregovora Vlada Republike Hrvatske predala je 1. veljace 2007. pregovaracko stajalište RH za poglavlje 6. „Pravo trgovackih društava“ njemackom Predsjedništvu EU i Glavnom tajništvu Vijeca EU. Pregovaracko stajalište RH bit ce distribuirano kao dokument Meduvladine konferencije o pristupanju RH EU.

Vlada Republike Hrvatske predala stajališta za 6. poglavlje pristupnih pregovora Vlada Republike Hrvatske predala je 1. veljace 2007. pregovaracko stajalište RH za poglavlje 6. „Pravo trgovackih društava“ njemackom Predsjedništvu EU i Glavnom tajništvu Vijeca EU. Pregovaracko stajalište RH bit ce distribuirano kao dokument Meduvladine konferencije o pristupanju RH EU. Pregovaracko stajalište za poglavlje 6. „Pravo trgovackih društava“ predano je nastavno na pismo njemackog Predsjedništva EU, u kojem je Vlada RH danas izvještena kako je stav svih država clanica EU da je Republika Hrvatska odgovarajuce pripremljena za pocetak pregovora u ovom poglavlju. Republika Hrvatska spremna je za pocetak pregovora u poglavlju 6. „Pravo trgovackih društava“, te u pregovarackom stajalištu ne traži trajna izuzeca niti prijelazna razdoblja za provedbu pravne stecevine EU obuhvacene ovim poglavljem. Pregovaracko stajalište za poglavlje 6. „Pravo trgovackih društava“ usvojila je Vlada RH, koja usvaja pregovaracka stajališta u pregovorima o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji za svako pojedino poglavlje pravne stecevine EU. Vlada RH u dosadašnjem tijeku pregovora o pristupanju usvojila je i predala Predsjedništvu EU ukupno devet pregovarackih stajališta.

Priopćenja