Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

PRIOPĆENJE

Dana 29. travnja 2008. stalni predstavnik/veleposlanik RH pri Vijecu Europe Daniel Bucan potpisao je u ime RH Konvenciju Vijeca Europe o pranju, traganju, privremenom oduzimanju i oduzimanju prihoda stecenoga kaznenim djelom i o financiranju terorizma i Dodatni Protokol uz Konvenciju o transferu osudenih osoba.

Spomenuta ce Konvencija, kao prvi medunarodni instrument koji pokriva i sprjecavanje i kontrolu pranja novca i financiranja terorizma, stupiti na snagu 1. svibnja 2008. godine zahvaljujuci dosadašnjih potrebnih 6 ratifikacija (potpisale su je 22 države). Potpisivanjem ove Konvencije, RH je zapocela završetak ratifikacije tri stupa zakonodavnog „arsenala“ VE u borbi protiv terorizma (do sada je RH, naime, vec ratificirala Dodatni protokol uz konvenciju o suzbijanju terorizma 2005. godine i Konvenciju o sprjecavanju terorizma u sijecnju 2008.). Drugi su pravni instrument, koji od stupanja na snagu još 2000. godine regulira pravila transfera osudenika, ukljucujuci u slucaju deportacije, do sade ratificirale 33 države (i 3 potpisale).

Priopćenja