Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Državljanstvo

Primitak u hrvatsko državljanstvo

Zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva podnosi se u policijskoj upravi, odnosno postaji po mjestu boravka podnositelja zahtjeva u Republici Hrvatskoj, a ako osoba ima reguliran boravak u inozemstvu u nadležnoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu.
Državljanstvo RH stječe se:

 • podrijetlom
 • rođenjem na teritoriju Republike Hrvatske
 • prirođenjem
 • po međunarodnim ugovorima

Zahtjevu se prilaže:

 • upitnik  popunjen u prostorijama Veleposlanstva
 • životopis
 • važeća isprava o identitetu (ovjerena preslika putne isprave ili odgovarajuće isprave sa slikom)
 • dokaz o državljanskom statusu (prevedena i ovjerena potvrda o državljanstvu, ovjerena preslika važeće putne isprave odnosno osobne iskaznice)
 • izvadak iz matice rođenih
 • izvadak iz matice vjenčanih ne stariji od 6 mjeseci (za osobe u braku)
 • uvjerenje o nekažnjavanju države čija je osoba državljanin i države u kojoj ima boravak, ako ne boravi u državi čiji je državljanin (prevedeno na hrvatski jezik i ovjereno  od sudskog tumača ne starije od šest mjeseci)
 • ako se zahtjev podnosi za dijete, potrebno je priložiti dokaz o državljanskom statusu i izvod iz matice rođenih djeteta, te izvod iz matice  rođenih i izvadak iz matice vjenčanih zakonskih zastupnika djeteta
 • izjava djeteta starijeg od 14 godina da je suglasno sa zahtjevom.

 

Ovisno o pravnoj osnovi stjecanja hrvatskog državljanstva treba priložiti i druge isprave, npr.:

 • pripadnici hrvatskog naroda trebaju dostaviti isprave starijeg datuma kojima dokazuju da su se oni osobno, odnosno njihovi roditelji,  izjašnjavali kao pripadnici hrvatskog naroda (npr. izvatke iz matice rođenih, vjenčanih, indekse, svjedodžbe, radnu knjižicu, vojnu knjižicu i dr.), kao i potvrde o sudjelovanju u hrvatskim kulturnim, znanstvenim i sportskim udrugama u inozemstvu ukoliko su aktivno sudjelovali u radu tih udruga.
 • za stjecanje po osnovi boravka u Republici Hrvatskoj – isprave kojima se dokazuje regulirani boravak i dužina trajanja boravka u Republici Hrvatskoj (osobna iskaznica za stranca, potvrda o boravku, putna isprava s unesenim podacima o boravku)
 • za stjecanje po osnovi braka s hrvatskim državljaninom – isprava kojom se dokazuje status stalnog nastanjenja, vjenčani list koji nije stariji od šest mjeseci, domovnica bračnog druga
 • iseljenici – isprave kojima dokazuju iseljenje s područja Republike Hrvatske, a ako se radi o potomcima iseljenika treba dokazati i rodbinsku povezanost s iseljenom osobom (djeca, unuci, praunuci)
 • stranac čije bi primanje u hrvatsko državljanstvo predstavljalo interes za Republiku Hrvatsku - mišljenje nadležnog ministarstva o postojanju interesa za primitak u hrvatsko državljanstvo
 • osobe otpuštene iz hrvatskog državljanstva (ponovni primitak ) – dokaz o stjecanju stranog državljanstva, rješenje o prestanku hrvatskog državljanstva

Napomena: Diplomatska i konzularna predstavništva zaprimaju zahtjeve za primitak u državljanstvo po osnovi pripadnosti hrvatskom narodu ili iseljenicima. Za zahtjeve koji se zaprimaju po drugim osnovama, prema prirodi zahtjeva, nadležne su PU i PP Ministarstva unutarnjih poslova RH.

Uz zahtjev za primitak u hrvatsko državljanstvo plaća se konzularna pristojba u iznosu od 189 €.

 

Utvrđivanje hrvatskog državljanstva

Zahtjev za utvrđivanje hrvatskog državljanstva mogu podnijeti osobe koje nisu upisane u knjige državljana Hrvatske, a po propisima koji su bili važeći do dana stupanja na snagu Zakona o hrvatskom državljanstvu stekle su to svojstvo. Ispunjenje zakonskih pretpostavki za naknadni upis u knjige državljana utvrđuju se prema propisima koji su važili u trenutku rođenja podnositelja zahtjeva.

Zahtjev za utvrđivanje hrvatskog državljanstva podnosi se policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji, a može se podnijeti i putem diplomatske misije/konzularnog ureda Republike Hrvatske u inozemstvu.

 

Uz zahtjev se prilaže:  

 • upitnik popunjen u prostorijama Veleposlanstva
 • izvadak iz matice rođenih
 • izvod iz matice vjenčanih ne stariji od 6 mjeseci (za osobe u braku)
 • ovjerena preslika strane putne isprave ili druge odgovarajuće identifikacijske isprave
 • uvjerenje o državljanstvu iz kojeg će biti vidljivo kada je osoba stekla strano državljanstvo (prevedeno na hrvatski jezik i ovjereno od sudskog tumača)
 • izvadak iz matice rođenih ili izvadak iz matice vjenčanih za roditelje podnositelja zahtjeva, te dokaz o hrvatskom državljanstvu jednog ili oba roditelja
 • uvjerenje matičnog ureda da podnositelj zahtjeva nije upisan u knjige državljana prema mjestu upisa roditelja, prema mjestu prebivališta roditelja u vrijeme njegovog rođenja ili da su knjige uništene/nestale
 • za osobe koje su iselile iz Republike Hrvatske (izvan područja tadašnje FNRJ/SFRJ) dobrodošao je svaki dokaz o prijašnjem jugoslavenskom državljanstvu (stara putovnica, vojna knjižica, radna knjižica)

Uz zahtjev za utvrđivanje hrvatskog državljanstva plaća se konzularna pristojba u iznosu od 47 €.

 

Prestanak hrvatskog državljanstva

Državljanstvo Republike Hrvatske prestaje:

 • otpustom
 • odricanjem
 • po međunarodnim ugovorima

Otpust iz hrvatskog državljanstva može se dati osobi koja je podnijela zahtjev za otpust i udovoljava ovim uvjetima:

 • da je navršila 18 godina života
 • da nema smetnji glede vojne obveze
 • da je podmirila sve dužne poreze, takse i druga javna davanja te obveze prema pravnim i fizičkim osobama u Republici Hrvatskoj, za koje postoji izvršni naslov
 • da je pravno uredila imovinske obveze iz bračnog odnosa i odnosa roditelja i djece prema hrvatskim državljanima i prema osobama koje ostaju živjeti u Republici Hrvatskoj
 • da ima strano državljanstvo ili da je dokazala da će biti primljena u strano državljanstvo

Otpust iz hrvatskog državljanstva ne može dobiti osoba protiv koje se u Republici Hrvatskoj vodi kazneni postupak zbog djela koje se goni po službenoj dužnosti ili ako je u Republici Hrvatskoj osuđena na kaznu zatvora dok tu kaznu ne izdrži.

Zahtjevu se prilaže:

 • upitnik popunjen u prostorijama Veleposlanstva
 • životopis
 • važeća isprava kojom se dokazuje identitet podnositelja zahtjeva
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (ovjerena preslika valjane putne isprave, osobne iskaznice, domovnica)
 • izvadak iz matice rođenih
 • izvadak iz matice vjenčanih ne stariji od 6 mjeseci (za osobu u braku)
 • zajamčenje i suglasnost o primitku u strano državljanstvo (izvornik i prijevod na hrvatski jezik od sudskog tumača), odnosno dokaz o stranom državljanstvu preveden na hrvatski jezik od sudskog tumača

 

Ukoliko se zahtjev podnosi i za dijete, potrebno je priložiti:

 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (ovjerena preslika valjane putne isprave, osobne iskaznice, domovnica)
 • izvadak iz matice rođenih
 • ovjerena preslika identifikacijske isprave
 • zajamčenje i suglasnost o primitku u strano državljanstvo (izvornik i prijevod na hrvatski jezik od sudskog tumača), odnosno dokaz o stranom državljanstvu preveden na hrvatski jezik od sudskog tumača
 • izvadak iz matice rođenih i izvadak iz matice vjenčanih roditelja ili zakonskog zastupnika
 • ako zahtjev za otpust podnosi samo jedan od roditelja prilaže se dokaz o državljanstvu drugog roditelja
 • izjava djeteta starijeg od 14 godina da je suglasno sa zahtjevom – dijete mora biti prisutno

Uz zahtjev za otpust iz hrvatskog državljanstva plaća se konzularna pristojba od 425 €.

Dodatne informacije dostupne su na: http://www.mup.hr/gradjani