Rad stranaca u Republici Hrvatskoj

Prema Zakonu o strancima koji je stupio na snagu 01.01.2012. (NN 130/11) 

Stranac u Republici Hrvatskoj može raditi na temelju izdane dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada . 
Dozvola za boravak i rad može se izdati na temelju godišnje kvote i izvan godišnje kvote. 
Bez dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada mogu raditi stranci koji u Republici Hrvatskoj imaju odobren: 
1. stalni boravak, 
2. azil, supsidijarnu ili privremenu zaštitu, 
3. privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji s hrvatskim državljaninom, strancem na stalnom boravku, azilantom te strancem kojem je odobrena supsidijarna ili privremena zaštita, 
4. privremeni boravak iz humanitarnih razloga, 
5. autonomni boravak, 
6. status redovitog učenika ili studenta kada obavljaju poslove posredstvom ovlaštenih posrednika, bez zasnivanja radnog odnosa, 
7. privremeni boravak u svrhu znanstvenog istraživanja iz članka 64. ovoga Zakona. 

Radom se, u smislu ovoga Zakona, ne smatra obavljanje prethodnih radnji za osnivanje i registraciju trgovačkog društva ili obrta. 
Stranac može raditi u Republici Hrvatskoj samo na onim poslovima za koje mu je izdana dozvola za boravak i rad ili potvrda o prijavi rada i samo kod onog poslodavca s kojim je zasnovao radni odnos. 
Poslodavac može zaposliti stranca samo na onim poslovima za koje mu je izdana dozvola za boravak i rad, odnosno potvrda o prijavi rada. 

POTVRDA O PRIJAVI RADA 
Na temelju potvrde o prijavi rada, do 90 dana godišnje, mogu raditi sljedeći stranci: 
1. prokuristi, ključno osoblje i članovi nadzornog odbora trgovačkog društva koji obavljaju poslove za trgovačko društvo, a nisu u radnom odnosu, 
2. pružatelji usluga u turizmu, turistički zastupnici, odnosno animatori sukladno posebnim propisima, 
3. znanstvenici na znanstvenom i stručnom usavršavanju, znanstvenici – predstavnici međunarodnih organizacija te znanstvenici koji će sudjelovati u provedbi znanstvenih projekata važnih za Republiku Hrvatsku, 
4. upravno osoblje, stručnjaci, nastavnici i predavači stranih kulturnih, obrazovnih i znanstvenih institucija, koji u Republici Hrvatskoj obavljaju posao u okviru programa kulturne i obrazovne suradnje, kao i upravno osoblje, stručnjaci, nastavnici i predavači stranih kulturnih, obrazovnih i znanstvenih institucija koje u Republici Hrvatskoj imaju svoje podružnice, ako dolaze iz matične institucije, 
5. civilni i vojni dužnosnici vlada drugih država, koji u Republiku Hrvatsku dolaze raditi na temelju ugovora o suradnji s Vladom Republike Hrvatske, 
6. strani dopisnici, akreditirani u Republici Hrvatskoj ili izvjestitelji stranih medija, 
7. predstavnici i osoblje vjerskih zajednica koji obavljaju poslove isključivo vezane uz vjersku ili karitativnu službu, 
8. studenti koji u organizaciji hrvatskih udruga ili institucija dolaze na volonterski rad u radnim kampovima i na sličnim radno-obrazovnim programima odnosno koji dolaze na praksu u diplomatske misije ili konzularne urede akreditirane u Republici Hrvatskoj, 
9. volonteri koji rade u neprofitnim udrugama i ustanovama u Republici Hrvatskoj sukladno posebnim propisima, odnosno na temelju programa međunarodne razmjene i suradnje volontera, 
10. stranci koji u Republiku Hrvatsku dolaze obaviti vježbenički staž u trgovačka društva, podružnice ili predstavništva kojih su vlasnici strane tvrtke ako ti stranci dolaze iz te tvrtke u sjedištu, odnosno iz njezinog predstavništva ili podružnice u nekoj drugoj državi, 
11. stranci koji obavljaju poslove nadzora i inspekcije remonta i izgradnje brodova, odnosno stranci koji obavljaju poslove nadzora ili inspekcije proizvodnje, montaže opreme, strojeva i drugih postrojenja na temelju ugovora o izvozu ili narudžbi stranog naručitelja, 
12. stranci koji rade na plovilima i upisani su u popis posade, 
13. stranci koji obavljaju stručnu praksu, usavršavanje ili volontiranje u okviru Programa Zajednice, Programa za cjeloživotno učenje i programa Mladih na djelu te ostalih programa i inicijativa koje provodi tijelo nadležno za poslove obrazovanja i znanosti, 
14. stručnjaci na području zaštite kulturne baštine, knjižničarstva i arhivistike, 
15. stranci koji provode stručnu izobrazbu, usavršavanje ili školovanje radnika zaposlenih kod pravnih i fizičkih osoba u Republici Hrvatskoj, 
16. stranci koji obavljaju poslove vezane uz isporuku, montažu ili servis strojeva ili opreme, a njihov rad je uvjet za ostvarivanje jamstvenih prava ili je vezan uz isporuku strojeva ili opreme, 
17. stranci koji se stručno usavršavaju kod pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja je organizacijski povezana s inozemnim poslodavcem, 
18. učenici koji putem ovlaštene organizacije ili kroz program razmjene učenika dolaze na praksu. 

Na temelju potvrde o prijavi rada, do 60 dana godišnje, mogu raditi sljedeći stranci: 
1. pružatelji revizorskih i konzultantskih usluga, 
2. predavači koji sudjeluju na organiziranim stručnim skupovima i seminarima, 
3. umjetnici i tehničko osoblje za operne, baletne, kazališne, koncertne, likovne i druge kulturne priredbe, odnosno autori i izvođači na području filmske i televizijske umjetnosti, 
4. radnici u cirkusima ili zabavnim parkovima. 

Na temelju potvrde o prijavi rada, do 30 dana godišnje, mogu raditi stranci: 
1. autori i izvođači na području glazbene, glazbeno-scenske i plesne umjetnosti kao i prateće izvjestiteljsko, organizacijsko i tehničko osoblje, 
2. na sajamskim ili izložbenim priredbama na kojima izlaže njihov poslodavac. 

Stranac koji će raditi do 90 dana (kao i do 60 i do 30 dana) ili pravna ili fizička osoba koja će se koristiti njegovim uslugama, dužni su prije početka rada, od nadležne policijske uprave, odnosno policijske postaje, pribaviti potvrdu o prijavi rada prema mjestu obavljanja poslova
Na temelju izdane potvrde o prijavi rada stranac za istog poslodavca ili primatelja usluge može raditi na cijelom području Republike Hrvatske. 
Pravna ili fizička osoba koja zapošljava ili koristi usluge stranca koji će raditi temeljem potvrde o prijavi rada mora imati sklopljen odgovarajući ugovor ili drugi dokaz o izvršenju posla sa strancem ili inozemnim poslodavcem koji upućuje stranca na rad u Republiku Hrvatsku. 

DOZVOLA ZA BORAVAK I RAD 
Dozvola za boravak i rad
 se može izdati temeljem godišnje kvote za zapošljavanje stranaca i izvan godišnje kvote 
Vlada Republike Hrvatske Odlukom utvrđuje godišnju kvotu za zapošljavanje stranaca najkasnije do 31. listopada tekuće godine za sljedeću godinu za produženje već izdanih dozvola i novo zapošljavanje. 
Godišnjom kvotom za zapošljavanje stranaca može se utvrditi i kvota za sezonsko zapošljavanje. 
Dozvola za boravak i rad na temelju godišnje kvote za zapošljavanje stranaca 
Dozvola za boravak i rad na temelju godišnje kvote može se odobrit strancu koji ispunjava uvjete iz članka 54. Zakona o strancima odnosno a) dokaže svrhu privremenog boravka, b) ima valjanu putnu ispravu, c) ima sredstva za uzdržavanje, d) ima zdravstveno osiguranje, e) nema zabranu ulaska i boravka u RH i f) ne predstavlja opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje te priloži: 
1. ugovor o radu, odnosno pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu ili odgovarajući dokaz o radu, 
2. dokaz o stečenoj obrazovnoj kvalifikaciji i osposobljenosti stranca, 
3. dokaz o registraciji trgovačkog društva, podružnice, predstavništva, obrta, udruge ili ustanove u Republici Hrvatskoj. 
Dozvola za boravak i rad izvan godišnje kvote 
Dozvola za boravak i rad izvan godišnje kvote može se izdati: 
1. dnevnim migrantima pod uvjetom uzajamnosti, 
2. ključnom osoblju, pružateljima usluga, radnicima i članovima njihovih obitelji, čiji je status reguliran Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Republike Hrvatske, 
3. strancima koji obavljaju ključne poslove u trgovačkim društvima, podružnicama i predstavništvima, 
4. strancima koji su premješteni u okviru internog transfera osoblja unutar trgovačkih društava i ostalih neophodnih osoba, kako je definirano Protokolom o pristupanju Republike Hrvatske Marakeškom ugovoru o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije, 
5. strancu koji se samozapošljava u vlastitom trgovačkom društvu ili u trgovačkom društvu u kojem ima vlasnički udio veći od 51% ili vlastitom obrtu, 
6. radniku koji obavlja poslove pružanja usluga u ime ili za inozemnog poslodavca koji nema pravo poslovnog nastana u državi članici EEP-a, 
7. učiteljima i nastavnicima koji izvode nastavu u školskim ustanovama na jeziku i pismu nacionalnih manjina, 
8. profesionalnim športašima ili športskim djelatnicima koji rade u Republici Hrvatskoj, 
9. umjetnicima koji rade u ustanovama u kulturi u Republici Hrvatskoj, 
10. strancima koji su zasnovali radni odnos u stranim udrugama koje su registrirane kao strana udruga u Republici Hrvatskoj i još najmanje tri države, 
11. strancima koji su članovi zakladnih tijela predstavništava stranih zaklada i fundacija upisanih u Upisnik predstavništava stranih zaklada i fundacija u Republici Hrvatskoj, 
12. strancima koji rade na temelju programa mobilnosti mladih koje Republika Hrvatska provodi u suradnji s drugim državama, 
13. znanstvenim istraživačima te strancima koji se zapošljavaju na znanstvena, znanstveno – nastavna ili druga istraživačka radna mjesta u znanstvenim pravnim osobama, 
14. profesorima – izvornim govornicima stranih jezika, lektorima i drugim nastavnicima koji izvode nastavu na hrvatskim visokim učilištima ili registriranim školama stranih jezika, 
15. strancima koji rade na temelju međunarodnog ugovora, osim ugovora iz članka 79. stavka 1. točke 2. Zakona o strancima (međunarodni ugovori o stručno-tehničkoj pomoći, koje je RH sklopila s EU, Međunarodnom organizacijom ili trećom državom). 
Stranci koji u Republiku Hrvatsku mogu ući bez vize zahtjev za dozvolu za boravak i rad podnose u nadležnoj policijskoj upravi/postaji (prema mjestu boravka u Republici Hrvatskoj) ili u Veleposlanstvu/konzularnom predstavništvu RH u zemlji koje su državljani. 

Reguliranje prvog privremenog boravka (PPB) u Republici Hrvatskoj 
Odobrenje za prvi privremeni boravak mora imati stranac koji namjerava boraviti ili boravi u Republici Hrvatskoj u svrhu (u zahtjevu mora bit navedena svrha: 
1. spajanja obitelji 
2. srednjoškolskog obrazovanja i studiranja 
3. znanstvenog istraživanja 
4. humanitarnog razloga 
5. rada 
Privremeni boravak u svrhu rada odobrava se kao dozvola za boravak i rad. 
Iznimno od gore navedenih svrha strancu se može odobriti privremeni boravak i u druge svrhe, najduže do 6 mjeseci u godini dana. 
Državljaninu države članice Europskog ekonomskog prostora (EU), vlasniku nekretnine u republici Hrvatskoj može se odobriti privremeni boravak do godine dana.

Podnošenje zahtjeva: 
Stranci koji u Republiku Hrvatsku mogu ući bez vize zahtjev za privremeni boravak podnose u nadležnoj policijskoj upravi/postaji (prema mjestu boravka u Republici Hrvatskoj) ili u Veleposlanstvu/konzularnom predstavništvu RH u zemlji koje su državljani bez obzira na svrhu svog namjeravanog boravka u Republici Hrvatskoj.

Zahtjevu za izdavanje odobrenja za privremeni boravak prilažu se: 
- jedna fotografija u boji veličine 35 x 45 mm . Osoba mora biti fotografirana s lica -en face, otkrivena čela, bez pokrivala za glavu (šešira, kape ili marame), i to tako da 70 do 80% visine fotografije pokazuje glavu osobe od brade do tjemena. 
Fotografija ne smije biti dotjerivana (retuširana) niti izrađena opremom za samofotografiranje. 
Fotografija mora biti izrađena na bijelom, sjajnom, tankom fotopapiru. 
- preslika važeće putne isprave 
- dokaz o osiguranom stanovanju 
- dokaz o zdravstvenom osiguranju (putno zdravstveno osiguranje) 
- dokaz o osiguranim sredstvima za uzdržavanje 
- uvjerenje o nekažnjavanju države čiji je državljanin ili u kojoj ima stalni boravak, koje ne smije biti starije od šest mjeseci 
- dokaz o svrsi boravka (ovisno o svrsi to može biti Ugovor o radu …….)