Членови на мисија

Мира Врдољак, министер советник
Тихана Бохач, прв секретар
Ана Вучиќ, втор секретар
Бригаден Стјепан Домјанчиќ, воен пратеник на Република Хрватска во Република Северна Македонија, Република Албанија и Република Косово