ИЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕНЕН ПАСПОРТ ЗА ЗАВРЪЩАНЕ

ИЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕНЕН ПАСПОРТ ЗА ЗАВРЪЩАНЕ

 

Временният паспорт за завръщане е документ за самоличност на хърватски гражданин, който се издава на гражданин, оказал се в чужбина без документ за самоличност (изчезване, загуба или изтекъл срок на валидност на задграничния паспорт) с цел завръщане в Република Хърватия. Издава се от посолството или от консулската служба на Република Хърватия, на чиято територия се е оказал гражданинът, със срок на валидност, необходим за завръщането в Република Хърватия, но най-дълъг до 30 дни.

Молбата за издаване на временен паспорт за завръщане се подава лично, като лицето трябва да докаже самоличността си. Ако са откраднати всички документи на лицето, по изключение самоличността може да се установи чрез свидетелстване на двама хърватски граждани, които познават въпросното лице и са готови да подпишат декларация за това под материална и наказателна отговорност.Press releases